Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Wykres

Atrybut umożliwia zwizualizowanie danych za pomocą jednego z czterech typów wykresów: liniowego, słupkowego, kołowego i pierścieniowego.

Poprawne skonfigurowanie atrybutu typu Wykres wymaga, aby źródło danych zwracało co najmniej 2 kolumny:

  • Serię danych – zawierającą dane liczbowe,
  • Kolumnę etykiet – stanowiącą oś kategorii (poziomą) dla wykresów liniowych i słupkowych. Dla wykresów kołowych i pierścieniowych będą to tytuły poszczególnych wycinków.

Serie danych można prezentować zasadniczo na 3 różne sposoby za pomocą 4 typów wykresów:

  • Liniowy – możliwość prezentacji większej liczby serii danych na wykresie,
  • Słupkowy – wartości liczbowe prezentowane są w formie prostokątnych słupków. W przypadku większej liczby serii danych rzutowanych na kolumnę etykiet, każda kategoria wyświetla liczbę słupków odpowiadającą liczbie serii danych,
  • Kołowy – prezentowana jest tylko jedna seria danych. Każda wartość z kolumny etykiet, która ma przypisaną dodatnią wartość w kolumnie serii danych, będzie posiadała własny, proporcjonalny wycinek koła,
  • Pierścieniowy – wykres działający analogicznie do wykresu kołowego, przy czym ze środka wykresu wycięte jest koło.

Bezpośrednio na formularzu istnieje możliwość ukrywania/pokazywania poszczególnych serii danych (jeżeli jest ich więcej niż jedna), klikając na ikony legendy w prawej górnej części wykresu. Podwójne kliknięcie na ikonę spowoduje ukrycie wszystkich pozostałych. Jeżeli widoczna jest tylko jedna seria danych, możliwe jest szybkie wyświetlenie ukrytych serii poprzez pojedyncze kliknięcie ikony widocznej serii.

W przypadku każdego rodzaju wykresu najechanie kursorem na dowolny element spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

Dla wykresów słupkowych możliwe jest ponadto przełączanie między dwoma widokami: słupki pogrupowane obok siebie dla danej kategorii lub układane na siebie przyrostowo.

informacja

Dodatkowe informacje na temat atrybutu typu Wykres zawarto w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.

Konfiguracja zaawansowana

Okno zapewnia dostęp do zaawansowanych opcji konfiguracji atrybutu typu Wykres.

Chart.png

1. Dane

W tabeli wyświetlane są kolumny zwracane przez źródło danych. W kolumnie Nazwa wyświetlana możliwe jest zmodyfikowanie nazwy wyświetlanej na formularzu oraz ustawienie dla niej tłumaczenia.

W kolumnie Serie danych dla wykresów liniowych i słupkowych możliwe jest zaznaczenie wielu serii danych. Kolumna będąca serią danych powinna zawierać dane liczbowe.

Ostatnia kolumna tabeli Kolor na wykresie pojawia się, gdy dla wykresów typu liniowego lub słupkowego wybrano tryb kolorowania Według koloru serii danych. Dla każdej serii z osobna możliwe jest wybranie koloru wyświetlanego na wykresie.

2. Typ wykresu

Pole umożliwia wybranie jednego spośród czterech typów wykresu (liniowy, słupkowy, kołowy i pierścieniowy).

3. Kolumna etykiet

Kolumna, która zawiera etykiety opisujące oś odciętych w przypadku wykresu słupkowego i liniowego lub stanowiące opisy pól w przypadku wykresów kołowego i pierścieniowego.

4. Tytuł wykresu

Pole, w którym należy wstawić tytuł wykresu wyświetlanego nad wykresem. Możliwe jest zdefiniowanie tłumaczenia.

5. Etykieta osi X

W polu możliwe jest wstawienie opisu osi X, a także zdefiniowanie tłumaczenia. (Opcja ma zastosowanie do wykresu słupkowego i liniowego).

6. Etykieta osi Y

W polu możliwe jest wstawienie opisu osi Y, a także zdefiniowanie tłumaczenia. (Opcja ma zastosowanie do wykresu słupkowego i liniowego).

7. Kolor wykresu

Pole umożliwia zdefiniowanie kolorystyki wykresu według motywu kolorystycznego: głównego koloru witryny, koloru tła witryny, wybranego koloru. W przypadku kilku serii danych przydatna jest także możliwość zdefiniowania głównego koloru dla każdej serii danych dzięki opcji Według koloru serii danych.

Dla wykresów liniowych i słupkowych istnieje ponadto możliwość kolorowania indywidualnych serii danych po wybraniu opcji Według koloru serii danych . Po jej wybraniu w tabeli Dane pojawi się dodatkowa kolumna pozwalająca ustalić indywidualny kolor dla każdej serii.

8. Wysokość wykresu (px):

Opcja umożliwia dostosowanie wysokości wyświetlanego wykresu poprzez określenie wysokości w pikselach.

9. Tryb wyświetlania etykiet

Lista wyboru pozwala zdefiniować sposób (Poziomo, Pod kątem) wyświetlania etykiet opisujących oś X. (Opcja ma zastosowanie do wykresu słupkowego i liniowego).

10. Pokazuj nazwę atrybutu

Pole wyboru pozwala określić, czy nazwa atrybutu powinna być wyświetlana nad wykresem.