Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Pasek narzędzi Designer Studio

Główny pasek narzędzi (wstążka) WEBCON BPS Designer Studio zawiera szereg opcji konfiguracyjnych i funkcjonalności.

Główny pasek narzędzi

Na pasku domyślnie dostępne są przyciski Menu głównego, Zapisz wszystko, Odśwież wszystko. Wygląd paska narzędzi można dowolnie konfigurować, dodając do niego przyciski z zakładek Akcje i Wygląd.

wskazówka

Aby dodać przycisk do głównego paska narzędzi, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Add to Quick Access Toolbar. Postępuj podobnie, aby usunąć przycisk z paska – kliknij prawym przyciskiem myszy na dany przycisk i wybierz opcję Remove from Quick Access Toolbar.

Akcje

Na tej zakładce znajdują się przyciski ogólnych ustawień systemu, narzędzi administracyjnych, importu/eksportu procesów, weryfikacji konfiguracji i kreatorów. Zakładka Akcje

1. Zapisz wszystko

Pozwala zapisać wszelkie ostatnio dokonane zmiany ustawień w aplikacji. Domyślnie przycisk jest dostępny również na głównym pasku narzędzi.

2. Odśwież wszystko

Odświeża wszystkie procesy, źródła danych oraz konfiguracje z zakładki ustawień systemowych i wycofuje wprowadzone zmiany. Przed odświeżeniem należy zapisać dotychczasową pracę. Domyślnie przycisk jest dostępny również na głównym pasku narzędzi.

3. Znajdź konfigurację

Pozwala sprawdzić konfigurację procesu lub kroku elementu workflow. W wyświetlanym oknie wpisz adres URL elementu, którego konfiguracja ma zostać wyświetlona.

Wybór ID elementu workflow

W oknie dostępne są dwa przyciski:

  • Przejdź do konfiguracji procesu dla elementu – automatycznie przenosi użytkownika do okna konfiguracji procesu powiązanego z elementem, którego adres podano.
  • Przejdź do konfiguracji kroku dla elementu – automatycznie przenosi użytkownika do okna konfiguracji kroku powiązanego z elementem, którego adres podano.
informacja

Szczegółowe informacje są dostępne w artykule: Sprawdzanie konfiguracji elementów workflow za pomocą skrótu Ctrl+G.

4. Generuj dokumentację

Przycisk ten umożliwia wygenerowanie dokumentacji dla wskazanego procesu.
Więcej informacji dostępnych jest w tutaj.

5. Raport danych osobowych

Otwiera okno tworzenia raportu danych osobowych. Pozwala wygenerować zestawienie wszystkich danych osobowych wykorzystywanych w systemie. Atrybuty, które przechowują dane osobowe powinny być oznaczone jako takie w konfiguracji Styl i zachowanie. Procesy i źródła danych służące jako słowniki danych osobowych powinny być oznaczone jako takie.

6. Narzędzia administracyjne

Szczegółowy opis tej funkcjonalności dostępny jest w dedykowanym rozdziale

7. Importuj aplikację

Narzędzie pozwala na wskazanie procesu do zaimportowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

8. Eksportuj aplikację

Eksportuje zaznaczony proces do formatu .zip. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

9. Sprawdź proces

Narzędzie umożliwia sprawdzenie poprawności konfiguracji wybranego procesu. Więcej informacji dostępnych jest w rozdziale Sprawdzanie procesu.

10. Sprawdź całą konfigurację

Sprawdza poprawność konfiguracji wszystkich procesów w Designer Studio. Operacja ta przebiega analogicznie do sprawdzania procesu.

Poniżej znajduje się przykład raportu po sprawdzeniu konfiguracji wszystkich procesów na maszynie testowej.

Raport po sprawdzeniu konfiguracji

Wyświetlane są trzy typy komunikatów: błędy, ostrzeżenia i informacje. W połączeniu z opisem i wskazaniem miejsca występowania, są one cennym źródłem wiedzy o stanie utworzonych procesów.

11. Nowy proces standardowy

Pozwala szybko dodać nowy, standardowy proces w ramach bieżącej aplikacji.

12. Kreator procesu urlopowego

Kreatory umożliwiają szybkie i przyjazne dla użytkownika tworzenie różnego typu procesów oraz powiązanych źródeł danych. Więcej informacji o Kreatorze procesu urlopowego dostępnych jest tutaj tutaj.

13. Proces słownikowy

Pozwala tworzyć procesy, które będą pełniły rolę standardowych słowników danych. Z każdym procesem słownikowym tworzone jest predefiniowane źródło danych zwracające wszystkie elementy słownika. Struktura źródła zawiera wszystkie atrybuty zdefiniowane w procesie i jest aktualizowana po każdej zmianie konfiguracji procesu słownikowego.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w rozdziale Proces słownikowy.

14. Proces szablonów dokumentów

Umożliwia tworzenie procesu, który będzie stanowił źródło szablonów dokumentów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Proces szablonów dokumentów.

Wygląd

Zakładka umożliwiająca wybór języka systemu. Przed zmianą należy zapisać dotychczasową pracę.

Wybór języka

Przycisk wyboru języka można również dodać do głównego paska narzędzi.