Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Źródła danych

Sekcja pozwala na zdefiniowanie połączeń zarówno do zewnętrznych, jak i lokalnych źródeł danych. Mogą one być następnie użyte w wielu miejscach konfiguracji Designer Studio, np. by przekazać wartości do atrybutu wyboru działającego w trybie listy rozwijanej Lista wyboru.

Sekcja ta podzielona jest na trzy węzły: Autentykacje (kolor zielony), Połączenia (pomarańczowy) oraz Źródła danych (niebieski).

Węzeł Połączenia pozwala na zdefiniowanie ciągu połączenia, przez który można połączyć się z zewnętrznym źródłem danych, takim jak MSSQL lub Oracle (bądź zbiorem witryn w przypadku list SharePoint). Z jednego połączenia może korzystać dowolna liczba definicji źródeł danych. Zmiana ustawień połączenia automatycznie powoduje, że definicje źródeł danych, które z niego korzystają, od razu zostają zaktualizowane.

W węźle Źródła danych możliwe jest ustalenie, jakie dane są ładowane z wybranego źródła danych. Niektóre definicje źródeł danych nie potrzebują połączenia, np. Źródła BPS, które pobiera dane z bazy danych BPS Content.

informacja

Dodatkowe informacje na temat zarządzania źródłami danych można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.

./img/drex_DataSource_custom.png

Istnieje kilka obsługiwanych typów źródeł danych:

 • Źródła BPS – pozwala używać własnych baz zawartości WEBCON BPS jako źródła danych,
 • Stała lista wartości – źródło danych pozwalające na zdefiniowanie stałej listy elementów,
 • Baza MSSQL – źródłem danych jest baza danych MSSQL,
 • Baza Oracle – źródłem danych jest baza danych Oracle,
 • Użytkownicy domeny – dane pobierane są z usługi Active Directory,
 • Użytkownicy BPS – źródło pozwala użyć bazy zawartości jako źródła danych, dając dostęp do informacji zawartych w elementach obiegów,
 • Lista Sharepoint – źródło oparte na liście Sharepoint,
 • Użytkownicy SharePoint – dane pobierane są z profili użytkowników znajdujących się w środowisku SharePoint. Źródła danych tego typu nie mogą być już tworzone,
 • SOAP Web Service – źródła umożliwiające wykorzystanie w akcjach SDK odnośników do web serwisów,
 • REST Web Service – pozwala na wywołanie dowolnej metody web serwisu utworzonej w oparciu o architekturę REST i wykorzystanie zwracanych wartości jako źródła danych,
 • Systemowe – wcześniej zdefiniowane źródła umożliwiające dostęp do danych udostępnionych w celu łatwiejszego dostępu do informacji wprowadzonych w systemie BPS (np. dostępne punkty rejestracji),
 • Niestandardowe – źródło danych stworzone jako dodatek SDK.

Połączenia oraz Źródła danych mogą być grupowane względem wybranego parametru, jak również przeszukiwane przy pomocy wyszukiwarki umieszczonej nad listą.

./img/drex_DataSource_custom_2.png