Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Użytkownicy domeny

Źródło danych pozwala na pobranie danych profili użytkowników z usługi Active Directory. Możliwe jest skorzystanie z jednego z istniejących rodzajów zapytań oraz stworzenie własnego zapytania.
Konfiguracja umożliwia także określenie startowej jednostki organizacyjnej (OU – Organizational Unit), w ramach której będzie wykonywane zapytanie, oraz wybór kolumn zwracanych przez źródło.

ActiveDirectory.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od „0”, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych wprowadzona przez użytkownika.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce skąd pobierane są dane.

6. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

7. Szablon źródła

Wybór szablonu źródła powoduje, że dane źródło zwraca określone dla konkretnego szablonu typy kolumn.

Informacja o wymaganych kolumnach znajduje się w pomocy kontekstowej dla każdego szablonu źródła (po wybraniu szablonu innego niż standardowy pojawi się ikona pomocy kontekstowej obok menu).

8. Parametry połączenia

Sekcja pozwala użyć do połączenia innych danych niż dane wykorzystywane przez pulę aplikacji.

9. Zapytanie Active Directory

Zapytanie wykonywane w ramach usługi Active Directory i startowej jednostki organizacyjnej (OU – Organizational Unit) zwracające rekordy źródła danych.

10. Rodzaj zapytania

W przypadku źródła typu ActiveDirectory dostępnych jest kilka wstępnie zdefiniowanych zapytań:

  • Bezpośredni podwładni zalogowanego użytkownika (dołącz użytkownika) – bezpośredni podwładni zalogowanego użytkownika oraz zalogowany użytkownik;
  • Bezpośredni podwładni zalogowanego użytkownika;
  • Niestandardowe (z wybranego OU) – użytkownicy, dla których spełnione są warunki podane w polu Zapytanie Active Directory. Użytkownicy będą wyszukiwani w wybranej jednostce organizacyjnej lub wybranym kontenerze;
  • Przełożeni zalogowanego użytkownika – przełożony zalogowanego użytkownika, przełożony przełożonego itd.
  • Wszyscy podwładni zalogowanego użytkownika (dołącz użytkownika) – podwładni zalogowanego użytkownika, podwładni podwładnych itd. oraz zalogowany użytkownik;
  • Wszyscy podwładni zalogowanego użytkownika – podwładni zalogowanego użytkownika, podwładni podwładnych itd.;
  • Wszyscy użytkownicy (z wybranego OU) – wszyscy użytkownicy z wybranej jednostki organizacyjnej (OU – Organizational Unit) lub wybranego kontenera.

11. Startowe OU

Pole umożliwia zawężenie zapytania do wybranej jednostki organizacyjnej (OU – Organizational Unit).

12. Testuj

Testowanie źródła danych – zwrócone zostaną wyniki testu. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat.

13. Kolumny zwracane z Active Directory

Lista kolumn zwracanych w wyniku wykonania zapytania do usługi Active Directory. Możliwe jest dodanie nowej kolumny, która nie została wymieniona na liście zwracanych kolumn.