Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Licencje

Korzystanie z platformy WEBCON BPS wymaga aktywacji oprogramowania oraz pobrania licencji umożliwiających użytkownikom pracę w systemie.

Istnieją dwa serwisy:

 • Serwis licencji – działa w tle systemu i monitoruje zużycie licencji. Serwis ten wymaga aktywacji.
 • Serwis aktywacyjny – służy do aktywacji środowiska w trybach online i offline. System kontaktuje się z serwisem, aby pobrać licencję.

Serwis licencji aktywować można na dwa sposoby:

 • Online – automatyczna aktywacja i pobieranie licencji z użyciem hasła znajdującego się na certyfikacie.
 • Offline – ręczna aktywacja za pomocą pliku wygenerowanego w License Activation Service.

Po aktywacji serwisu metodą Offline, dokupieniu licencji, lub podczas aktualizacji między „dużymi” wersjami (np. z 2022 do 2023), należy aktywować paczkę zawierającą zakupione licencje. Tak jak serwis, licencje można aktywować na dwa sposoby:

 • Pobierz licencje online (instalacja automatyczna) podając Login i Hasło z certyfikatu zakupu.
 • Instaluj licencje z pliku (instalacja ręczna) pobierając plik z License Activation Service.
Na jakim etapie jesteś?

Typy licencji

Istnieją dwa modele licencjonowania: Subskrypcyjny i Wieczysty. Poza sposobem rozliczania i przydzielania licencji, modele różnią się dostępnymi licencjami.

Licencje w modelu wieczystym

 • WEBCON BPS User CAL – licencja umożliwia użytkownikom korzystanie z systemu w ramach wszystkich procesów i aplikacji przygotowanych na platformie WEBCON BPS (pod warunkiem, że użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia). Korzystanie z systemu oznacza możliwość rejestracji nowych elementów, ich edycji i zapisu, przechodzenia ścieżką do następnych kroków procesu, przeglądanie raportów aplikacji.
  Ten rodzaj licencji pozwala korzystać określonej liczbie użytkowników (wynikającej z liczby wykupionych licencji) z systemu bez ograniczenia licencyjnego co do liczby aplikacji i procesów.

 • WEBCON BPS Designer Studio CAL – licencja uprawnia użytkownika, który z niej korzysta, do używania narzędzia WEBCON BPS Designer Studio. Liczba użytkowników mogących korzystać z Designer Studio wynika wprost z liczby posiadanych licencji tego typu.

 • WEBCON BPS Designer Desk CAL – licencja uprawnia użytkownika, który z niej korzysta, do używania narzędzia Designer Desk. Liczba użytkowników mogących korzystać z Designer Desk wynika wprost z liczby posiadanych licencji tego typu.

Licencje w modelu subskrypcyjnym

 • Unlimited-Solutions Access License – użytkownik, któremu przypisano tę licencję, może korzystać z systemu bez ograniczeń licencyjnych co do liczby procesów i aplikacji przygotowanych na platformie WEBCON BPS.

 • Single-Solution Access License – dla każdej takiej licencji przypisanej do użytkownika możliwe jest korzystanie tylko i wyłącznie z pojedynczego procesu przygotowanego w WEBCON BPS. Taki proces musi zostać wskazany przez administratora w ustawieniach systemowych i może zawierać maksymalnie dwa obiegi.

 • Single-Use Access License – licencja tego typu działa w sposób odmienny od pozostałych licencji dostępowych. Pula licencji Single-Use Access License jest nabywana w formie przedpłaty, tworząc bank kredytów, które będą następnie wykorzystywane automatycznie, gdy użytkownik niebędący pracownikiem licencjobiorcy lub jego filii (a więc na przykład przedstawiciel zewnętrznego dostawcy, kontrahenta, klienta itp.), dokona pierwszego zapisu danego elementu workflow w danym miesiącu kalendarzowym (rejestracji nowego elementu, jego edycji, zapisu, przejścia ścieżką przejścia itd.).

 • WEBCON BPS Designer Studio CAL – licencja uprawnia użytkownika, do którego została przypisana, do używania narzędzia WEBCON BPS Designer Studio.

 • WEBCON BPS Designer Desk CAL – licencja uprawnia użytkownika, do którego została przypisana, do używania narzędzia WEBCON BPS Designer Desk.

Licencje na komponenty (niezależne od modelu)

 • WEBCON BPS Barcode Framework – umożliwia rozpoznawanie i odczyt kodów kreskowych w automatycznie rejestrowanych dokumentach.

 • WEBCON BPS OCR Framework – umożliwia wykorzystywanie OCR na potrzeby tworzenia tzw. Warstwy tekstowej w plikach PDF.

 • WEBCON BPS AI Framework – pozwala korzystać z funkcjonalności automatycznego rozpoznawania danych ze skanowanych dokumentów oraz identyfikowania anomalii w zarejestrowanych elementach obiegów.

 • WEBCON BPS Advanced Analytics Framework – umożliwiająca korzystanie z wbudowanych raportów analitycznych oraz zaawansowanych wskaźników wydajności.

 • WEBCON BPS SDK Framework – pozwala na tworzenie i korzystanie z własnych rozszerzeń implementowanych w .NET.

Okno zarządzania licencjami

Narzędzie do zarządzanie licencjami znajduje się w lewym górnym rogu Designer Studio, pod opcją Licencje.

LicenseMenu

Menadżer licencji pozwala aktywować lub dezaktywować serwis licencji, w zależności od kontekstu.

W oknie menadżera znajduje się pogląd posiadanych licencji, oraz możliwość aktywacji licencji.

Taka aktywacja będzie konieczna, jeżeli Serwis licencji został aktywowany w trybie Offline, oraz po dokupienia dodatkowych licencji.
Zaleca się także zainstalowanie paczki licencji przed aktualizacją między „dużymi” wersjami (np. z 2022 do 2023), aby zapewnić ciągłość działania systemu.

Manager

Lokalizacja serwisu licencji

Lokalizacja serwisu licencji (w formacie http://adres).
Należy upewnić się, że takie połączenie jest dostępne.

Stan aktywacji serwisu

Wskaźnik prezentujący jeden z trzech dostępnych stanów aktywacji serwisu licencji:

Błąd kontaktu z serwisem
ConnectionError
Oznacza, że aplikacja nie może skontaktować się z serwisem licencji. Najczęstsze przyczyny to:

 • błąd w lokalizacji serwisu licencji,
 • serwis licencji wyłączony,
 • firewall blokujący kontakt z serwisem licencji (domyślnie na porcie 8002).

Serwis nieaktywowany
NotActive
Oznacza, że serwis licencji działa, ale nie został jeszcze aktywowany. Po prawej stronie znajduje się przycisk pozwalający na włączenie kreatora aktywacji serwisu licencji.

Serwis aktywowany
Activated
Oznacza, że serwis licencji działa i został aktywowany.

Instaluj licencję z pliku

Pokazuje okno Aktywacja licencji z pliku.

Pobierz licencje online

Pozwala na pobranie licencji bezpośrednio z serwisu aktywacji. Po kliknięciu aplikacji poprosi o podanie uprawnień do połączenia do serwisu. W czasie aktywacji konieczne jest wykonanie dwóch połączeń:

 • do serwisu aktywacji – połączenie wychodzące do adresu https://activation.webcon.com na porcie 443,
 • do serwisu licencji – połączenie do adresu podanego w polu „Lokalizacja serwisu licencji”.

Należy się sprawdzić, czy istnieje możliwość wykonania obu połączeń.

Aktywacja i dezaktywacja serwisu

Kreator aktywacji serwisu licencji

Kreator dezaktywacji serwisu licencji

Przycisk aktywacji jest dostępny tylko, jeśli serwis jest nieaktywny i vice versa.