Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Pierwsze kroki

Instalacja i podstawowa konfiguracja

Instalacja platformy WEBCON BPS jest realizowana za pośrednictwem intuicyjnego kreatora, który przeprowadzi cię przez wszystkie jej kroki i poinformuje o ewentualnych błędach oraz parametrach/informacjach wymagających uzupełnienia.

wskazówka

Przed przystąpieniem do instalacji wersji Standalone zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi posiadanego oprogramowania, sprzętu oraz kont Window i SQL Server podanymi w Instrukcji instalacji (patrz pobrany pakiet instalacyjny WEBCON BPS).

Instalacja obejmuje następujące kroki:
1. Wybór trybu instalacji – wybierz nową instalację WEBCON BPS i środowisko Standalone.
2. Weryfikacja systemu i uprawnień – system sprawdzi wszystkie wymagane do instalacji komponenty i uprawnienia konta osoby przeprowadzającej instalację.
3. Wybór instalowanych komponentów – w tym kroku dostępny jest podgląd instalowanych komponentów WEBCON BPS. Istnieje możliwość pominięcia instalacji niektórych elementów systemu.
4. Instalacja komponentów – podsumowanie komponentów, które zostaną zainstalowane. Możliwe jest tutaj wskazanie katalogów instalacyjnych.
5. Tworzenie i konfiguracja baz danych SQL – określ parametry połączenia z serwerem SQL, parametry kreacji baz danych, bazy konfiguracyjnej, bazy załączników i archiwum, a także parametry połączenia z bazą konfiguracyjną.
6. Instalacja WEBCON BPS Portal – w tym kroku należy utworzyć dodatkową aplikację na serwerze IIS i skonfigurować adres Portalu.
7. Konfiguracja konta administracyjnego – zdefiniuj hasło dla wbudowanego konta administracyjnego.
8. Konfiguracja WEBCON BPS Workflow Service – wprowadź dane uwierzytelniające istniejącego użytkownika domenowego oraz wybierz rolę, jaką będzie obsługiwał instalowany serwis.
9. Uruchomienie WEBCON BPS Workflow Service – serwis po zainstalowaniu nie jest automatycznie uruchamiany. Krok ten pozwala na jego ręczne uruchomienie.
10. Instalacja i konfiguracja komponentu Search Server – wskaż protokół, adres hosta i port, na którym będzie działać usługa Search Server.

Instrukcja instalacji jest również dostępna w postaci filmu instruktażowego „Jak zainstalować WEBCON BPS”:

Tworzenie pierwszej aplikacji

Niniejsza sekcja zawiera krótką instrukcję, jak utworzyć prostą aplikację przy użyciu WEBCON BPS Designer Studio.

Nazwa aplikacji i procesu

 1. Uruchom WEBCON BPS Designer Studio. Wybierz NowyNowa aplikacja z menu po lewej stronie.

 2. W wyświetlonym oknie wprowadź podstawowe informacje dotyczące aplikacji, a także automatycznie tworzonych: procesu, obiegu i formularza. Zapisz operację.

  Nazwa aplikacji

  Nowo utworzona aplikacja domyślnie posiada jeden proces, jeden obieg, jeden domyślny formularz oraz sekcję prezentacji danych.

  Strona główna aplikacji

Konfiguracja obiegu

 1. Kliknij na utworzony obieg (element drzewa aplikacji, obok którego znajduje się ikona z dwiema zielonymi strzałkami), a następnie przejdź na zakładkę Schemat graficzny. Dodaj kroki i ścieżki przejścia obiegu, przeciągając i upuszczając je w wybranym miejscu na schemacie. Pamiętaj o dodaniu nazw dla wszystkich elementów.

  wskazówka

  Kroki to etapy pośrednie obiegu, w których element workflow oczekuje na realizację zadania, natomiast ścieżki to drogi, jakimi element workflow przechodzi aż do kroku końcowego (ukończenia wszystkich zadań).
  O tym, którą ścieżką i do którego kroku przejdzie element workflow decyduje użytkownik z przypisanym zadaniem.

  Obieg

 2. Przypisywanie zadań odbywa się na ścieżkach przejścia. Kliknij dwukrotnie na wybraną ścieżkę i przejdź do zakładki Tworzenie zadania. W sekcji Przypisywanie zadań zaznacz pole Predefiniowane, a następnie z rozwijanej listy wybierz Wyślij do przełożonego.
  Wykonaj tę czynność dla wszystkich ścieżek przejścia z wyjątkiem tych, prowadzących do kroków końcowych. Pamiętaj, aby każde zadanie przypisać do właściwej osoby (autora, przełożonego, aktualnego użytkownika itp.).
  Zapisz wprowadzone zmiany, klikając Zapisz i opublikuj proces.

  wskazówka

  Możesz także zaznaczyć opcję Wyślij standardowy e-mail – wówczas osoba, której przypisano zadanie otrzyma odpowiednie powiadomienie na swoją skrzynkę pocztową.

  Przypisywanie zadań

Konfiguracja formularza

 1. Przejdź do węzła Atrybuty, a następnie kliknij Nowy atrybut. Domyślnym typem atrybutu jest Pojedynczy wiersz tekstu – pozostaw tę wartość bez zmian, natomiast wprowadź nazwę atrybutu.

  Nowy atrybut

 2. Dodawaj kolejne atrybuty w zależności od tego, jakie pola chcesz uwzględnić na swoim formularzu, wybierając z rozwijanej listy odpowiedni typ atrybutu. Możesz również je grupować.

  W podanym przykładzie dodano następujące atrybuty:

  • „Numer faktury” – pojedynczy wiersz tekstu,
  • „Opis” – wiele wierszy tekstu,
  • „Kwota zwrotu” – liczba zmiennoprzecinkowa,
  • „Data rozliczenia” – data i godzina.

  Atrybuty

 3. Zdefiniuj kolejność wyświetlania atrybutów na formularzu, przeciągając i upuszczając je w odpowiednie miejsce w zakładce Globalny szablon formularza (węzeł Formularz główny).

 4. Określ, które pola będą widoczne/tylko do odczytu/wymagane na danym kroku obiegu, przechodząc na zakładkę Matryca atrybutów. Wykonaj tę czynność dla atrybutów znajdujących się na wszystkich panelach formularza.
  W tym miejscu możesz również zmieniać kolejność kroków, przeciągając je w wybrane miejsce zgodnie z logiką obiegu.

  Matryca atrybutów

Przycisk Startu

 1. Dodaj przycisk, który pozwoli wystartować obieg, tj. otworzyć zaprojektowany formularz na kroku „Rejestracja”.
  W tym celu wybierz opcję StartowanieNowy w sekcji Prezentacja i przejdź na zakładkę Konfiguracja. Wypełnij wymagane pola, a także wskaż aplikację, proces, obieg i formularz, dla których utworzony zostanie przycisk. Zapisz i opublikuj proces.

  Przycisk startu

Raport

Podczas tworzenia aplikacji warto skonfigurować co najmniej jeden raport. Jest to automatycznie aktualizowane zestawienie zadań wykonanych w aplikacji, zawierające wybrane informacje o elementach obiegu.

 1. Przejdź do węzła Raporty w sekcji Prezentacja i wybierz DodajRaport tabelaryczny. Dodaj nazwę raportu, a na zakładce Konfiguracja wskaż obsługiwany Typ formularza i Obieg. W omawianym przypadku mogą to być ustawienia domyślne.

 2. Otwórz zakładkę Kolumny i z listy po prawej stronie wybierz te pola procesowe (utworzone przez użytkownika) lub systemowe (domyślne), które będą stanowiły kolumny raportu – przeciągnij je i upuść w odpowiednie miejsce listy kolumn. Zapisz zmiany.

Uprawnienia

Ostatnim kluczowym elementem jest zdefiniowanie uprawnień, tj. określenie, którzy użytkownicy będą mogli wystartować obieg, wykonać zadanie lub też zarządzać aplikacją i dokonywać w niej zmian.

 1. Kliknij na nazwę aplikacji na drzewie i przejdź na zakładkę Uprawnienia. W sekcji Uprawnienia dostępu do aplikacji podaj nazwiska poszczególnych pracowników lub nazwę grupy. Podobnie przydziel uprawnienia do Wystartowania nowych elementów workflow z poziomu procesu.

Podgląd aplikacji

Twoja aplikacja jest teraz gotowa do użytku. Otwórz ją, klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę obiegu i wybierając opcję Wystartuj obieg w procesie. Alternatywnie otwórz WEBCON BPS Portal w przeglądarce i wyszukaj utworzoną aplikację.

W momencie, gdy element workflow przejdzie przez cały zaprojektowany obieg, a wszyscy użytkownicy wykonają swoje zadania, strona główna aplikacji może wyglądać jak poniżej:

Przykład aplikacji

Instrukcja tworzenia i uruchamiania aplikacji jest również dostępna w postaci krótkiego filmu instruktażowego:

Co dalej?

Platforma WEBCON BPS oferuje funkcjonalności umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji i procesów biznesowych.
Poniżej podano propozycje rozdziałów, które mogą pomóc ci rozbudować wykorzystywane narzędzie pracy, tak abyś mógł odnieść maksymalne korzyści z jego obsługi.