Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Paczki dodatków SDK

Funkcjonalność dodatków SDK (ang. Software Development Kit) oferuje szeroki wachlarz możliwości rozszerzania WEBCON BPS o funkcje, które nie są częścią standardowej instalacji. Pozwalają one tworzyć komponenty, które łączą się z zewnętrznymi systemami i służą do obsługi nietypowych zadań.

W niniejszej sekcji zawarto informacje na temat tworzenia dodatków oraz ich rejestracji w WEBCON BPS Designer Studio.
Listę dostępnych typów dodatków SDK oraz uproszczoną instrukcję ich konfiguracji można znaleźć w podrozdziale Typy dodatków i ich wykorzystanie.

Tworzenie dodatków

uwaga

Do obsługi dodatków wymagana jest dodatkowa licencja SDK.

informacja

Szczegółowe informacje na temat tworzenia dodatków SDK i towarzyszącym temu wymaganiom dostępne są na dedykowanej stronie WEBCON BPS Developer Portal (strona w języku angielskim).

Po skonfigurowaniu dodatku, należy utworzyć paczkę, która jest katalogiem .zip zawierającym pliki .dll i .bpspkg projektu oraz plik manifestu.

Rejestracja dodatków w Designer Studio

Nową paczkę dodatków należy zarejestrować w sekcji Paczki dodatków w WEBCON BPS Designer Studio.

Nowa paczka dodatków

wskazówka

Aby zarejestrować paczkę dodatków, kliknij Nowa paczka (①) i wskaż na dysku lokalizację utworzonego wcześniej pliku .zip. Po wczytaniu pliku w sekcji Paczki dodatków pojawi się nowo zarejestrowana paczka wraz ze wszystkimi dostępnymi w jej obrębie dodatkami.
Możesz użyć przycisku Zweryfikuj dodatki (②) znajdującego się po prawej stronie, aby sprawdzić, czy dodatki w paczce zostały poprawnie zarejestrowane. Jeżeli weryfikacja zakończy się sukcesem, to dodatki będzie może wykorzystać w konfiguracji procesu WEBCON BPS.

Przykład

Akcje użytkownika (SDK) mogą być użyte w konfiguracji obiegu lub do utworzenia szablonu akcji:

  • Dodaj nową automatyzację,
  • Z listy dostępnych akcji wybierz Wykonaj akcję SDK,
  • Znajdź i wybierz zarejestrowany dodatek Akcja użytkownika (SDK) na liście rozwijanej Dodatek (SDK).

Zawartość manifestu

Zakładka stanowi wyszczególnienie wszystkich dodatkow dostępnych w ramach paczki (manifestu) wraz z informacją o ich Typie oraz wskazaniem, czy są elementem Logiki czy Interfejsu.

Zawartość manifestu

Użycia

Jeżeli dodatek dostępny w ramach paczki został wykorzystany w konfiguracji jakiegokolwiek procesu, to w tej zakładce wymienione zostaną wszystkie miejsca takiego użycia w systemie.

Użycia

Okno dodatku

Okna dodatków są podzielone na sekcje Ogólne oraz Zawartość i różnią się nieznacznie w zależności od typu dodatku.
Ponadto dodatki typu Akcje użytkownika (SDK) posiadają także sekcję Ograniczenie użycia akcji, w której dostępna jest lista sposobów wywołania akcji SDK.

Okno dodatku

1. Ogólne

Zawiera podstawowe parametry dodatku, takie jak Nazwa, Opis oraz Typ dodatku. Zmiana nazwy spowoduje przemieszczenie dodatku na właściwy węzeł w paczce.

2. Zawartość

Zawiera informacje na temat Klasy dodatku i udostępnia Pełną nazwę biblioteki dodatku.
W przypadku niektórych typów dodatków dostępny jest tutaj również parametr Paczka UI.

3. Ograniczenie użycia akcji

Zawiera listę sposobów wywołania akcji, dla których będzie można skonfigurować akcję SDK z zastosowaniem dodatku. Sekcja pełni rolę wyłącznie informacyjną, a zmiany w jej obrębie można wprowadzać wyłącznie w kodzie dodatku.

Import/eksport dodatków

Niezależnie od tego, które dodatki z paczki są wykorzystywane w aplikacji/procesie, podczas jego eksportu wyeksportowana zostanie cała paczka dodatków (a nie pojedyncze dodatki) wraz z wszystkimi plikami ją tworzącymi. Podobnie przebiegać będzie operacja importu paczek dodatków. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj.