Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Baza MSSQL

Źródło pozwala na pobranie danych z bazy MSSQL.

drex_DataSource_MSSQL_screen.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od „0”, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych wprowadzona przez użytkownika.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce skąd pobierane są dane.

6. Połączenie

Służy do definiowania autoryzacji dostępu do bazy danych.

7. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

8. Szablon źródła

Wybór szablonu źródła wymaga, aby dane źródło zwróciło określone dla danego szablonu typy kolumn.

Informacja o wymaganych kolumnach znajduje się w pomocy kontekstowej dla każdego szablonu źródła (po wybraniu szablonu innego niż standardowy pojawi się ikona pomocy kontekstowej obok menu).

9. Źródło zawiera dane osobowe

Opcja pozwala wskazać, czy źródło danych jest źródłem danych osobowych dla innych procesów.
Powiązanie miedzy słownikiem danych osobowych a konkretnym procesem korzystającym i przechowującym kopie danych osobowych konfigurowane jest dodatkowo dla każdego atrybutu oznaczonego jako przechowujący dane osobowe. Tak określone powiązanie pozwala prześledzić, z jakiego elementu słownika danych osobowych atrybut zaczerpnął wartość. Dzięki temu akcje, które usuwają i modyfikują (anonimizują) dane osobowe, mogą odnaleźć wszystkie miejsca, w których zaczerpnięto dane ze wskazanego elementu słownika.

Skonfigurowanie źródła danych jako źródła danych osobowych wymaga dodatkowo wskazania, która kolumna ze źródła będzie traktowana jako unikalny identyfikator osoby w tym źródle. Zaleca się, aby taka kolumna zawierała unikalne, numeryczne identyfikatory bazodanowe.

10. Identyfikator danych osobowych

Pole pozwala wskazać unikalny identyfikator w postaci kolumny bazy danych.

11. Środowisko testowe

Wybór środowiska, w kontekście którego zostanie wykonany test źródła danych.

12. Zapytanie SQL

Zapytanie SQL może być wykonywane w wielu kontekstach, takich jak pobieranie danych, testowanie, pobieranie listy kolumn oraz wyszukiwanie w źródle danych w atrybutach wyboru. Aby obsłużyć szereg kontekstów, zapytanie jest dodatkowo formatowane („opakowywane” w podzapytanie). Dodatkowo, jeśli w treści zapytania występuje klauzula „ORDER BY”, jest ona przenoszona na zewnątrz podzapytania.

Z tego powodu występują ograniczenia w składni zapytania, między innymi:

  • zapytanie powinno zwrócić dane w formie „SELECT column1, column2, … FROM table_name”;
  • nie jest możliwe wywołanie procedury składowanej wewnątrz zapytania;
  • nie jest możliwe użycie funkcji „ROW_NUMBER()”;
  • kolumny muszą być nazwane (np. „SELECT column1, CAST(25.65 AS int) AS column2 FROM table_name”);
  • przy użyciu klauzuli „ORDER BY” konieczne jest użycie zdefiniowanych nazw kolumn (np. „SELECT column1 AS Id, CAST(25.65 AS int) AS column2 FROM table_name ORDER BY ID”);
  • nie jest możliwe użycie składni „WITH query AS (SELECT column1, column2, …) …”.

W przypadku bardziej skomplikowanych zapytań zalecanym rozwiązaniem jest przygotowanie widoku lub funkcji tabelarycznej i zwrócenie danych w tej formie.

13. Testuj

Testowanie źródła danych – zwrócone zostaną wyniki testu. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat.

informacja

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.