Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Słowniki

Źródło danych utworzone automatycznie za pośrednictwem Procesu słownikowego zawracające wszystkie elementy słownika.
Struktura źródła zawiera atrybuty zdefiniowane w Procesie słownikowym i jest aktualizowana po każdej zmianie konfiguracji takiego procesu.

Słowniki

1. Podstawowe parametry źródła

Parametry ułatwiające identyfikację źródła danych (słownika), takie jak ID, Nazwa i Opis.

2. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać podźródła zależne od Spółki. W przypadku odwołania do Źródła nadrzędnego z poziomu elementu obiegu Spółki, zapytanie będzie pobierać dane z powiązanego ze Spółką podźródła (o ile istnieje). Jeżeli dla źródła określono Źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie powiązanej z nim Spółki.

3. Spółka

Spółka, w ramach której utworzone zostało źródło. Jeżeli dla źródła określono Spółkę, wymagane jest również podanie Źródła nadrzędnego.

4. Typ źródła

Typ bieżącego źródła danych. Określa lokalizację, z której pobierane są dane.
Domyślnie są to Słowniki i nie ma możliwości zmiany tego typu źródła.

5. Dostęp do danych w kontekście konta systemowego

Zaznaczenie przycisku wyboru powoduje wyświetlanie użytkownikowi wszystkich danych zawartych w źródle. W przypadku odznaczenia przycisku aktualny użytkownik widzi wyłącznie dane, do których posiada uprawnienia.

6. Testuj

Przycisk wykonuje test zapytania do źródła danych. Jeśli test przebiegnie pomyślnie, zwrócone zostaną testowe wyniki. W przypadku niepowodzenia, wyświetlony zostanie komunikat błędu.

W wyniku testu źródła słownikowego wyświetlana jest tabela z danymi zwracanymi ze źródła. Tabela posiada stałe kolumny typowe dla tego rodzaju źródła danych oraz kolumny pobierane z procesu i dodawane dynamicznie na podstawie konfiguracji.

Testuj źródło

1. DEF_ID

ID Procesu słownikowego, w ramach którego utworzono źródło.

2. ID (WFD_Guid)

Guid elementu słownika.

3. Kolumna(-y) dynamiczna(-e)

Jedna lub więcej kolumn pobieranych z procesu i dodawanych dynamicznie na podstawie konfiguracji. Kolumny wyświetlane są w języku, w jakim zostały utworzone.

4. Typ formularza (DTYPE_Name)

Typ formularza użytego w Procesie słownikowym. Domyślnie jest to „Nowy słownikowy typ formularza”.

5. Typ formularza (ID) (DTYPE_ID)

ID słownikowego typu formularza.

6. Aktywny (WFD_AttBool1)

Domyślne pole wyboru procesu słownikowego. Jeśli element procesu jest aktywny, pole jest zaznaczone, w przeciwnym razie – jest odznaczone.

7. Opis (WFD_AttText2)

Domyślne pole procesu słownikowego, w którym można wprowadzić opis elementu.

8. ID elementu w URL (WFDID)

ID elementu wykorzystywane w adresie URL prowadzącym do podglądu elementu w Portalu.

informacja

Szczegółowe informacje na temat dodawania Słowników za pośrednictwem Procesu słownikowego dostępne są w ARTYKULE na naszym blogu technicznym.