Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

SOAP Web Service

Funkcjonalność pozwala na wywoływanie dowolnej metody Web Service'u i wykorzystania zwracanych wartości jako źródła danych wewnątrz platformy WEBCON BPS.

W konfiguracji źródła danych można pobrać definicje wszystkich metod Web Service'u na podstawie pliku WSDL dostępnego online lub w postaci pliku pobieranego z dysku.
Możliwe jest wskazanie konkretnej metody oraz parametrów, z jakimi będzie wywoływana, a także wskazanie, która z kolekcji z danych wyjściowych ma być wykorzystana w źródle danych.

Parametrami dla metod wywołania Web Service'u mogą być stałe wartości, wartości pobrane z bazy danych za pomocą zapytania, czy też wartości dostępne w polu formularza obiegu za pośrednictwem drzewa znaczników (tagów).
Obsługiwane są zarówno proste typy danych, takie jak ciąg czy liczba, jak również złożone kolekcje elementów.
Źródło danych Web Service'u wspiera także wyszukiwanie w polu wyboru z wyszukiwaniem.

Obsługa większości usług Web Service oraz zapewnienie dwóch trybów filtrowania pozwala na obsługę większości scenariuszy integracji z systemami zewnętrznymi przy wykorzystaniu wyłącznie konfiguracji WEBCON BPS Designer Studio bez implementacji źródeł danych SDK.

drex_DataSource_WebService_screen.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od „0”, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych wprowadzona przez użytkownika.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce skąd pobierane są dane.

6. Połączenie

Służy do definiowania autoryzacji dostępu do bazy danych.

7. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

8. Źródło zawiera dane osobowe

Opcja pozwala wskazać, czy Źródło danych jest źródłem danych osobowych dla innych procesów. Powiązanie miedzy Słownikiem danych osobowych a konkretnym procesem korzystającym i przechowującym kopie danych osobowych konfigurowane jest dodatkowo dla każdego atrybutu oznaczonego jako przechowujący dane osobowe. Tak określone powiązanie pozwala prześledzić, z jakiego elementu słownika danych osobowych atrybut zaczerpnął wartość. Dzięki temu akcje, które usuwają i modyfikują (anonimizują) dane osobowe, mogą odnaleźć wszystkie miejsca, w których zaczerpnięto dane ze wskazanego elementu słownika.

Skonfigurowanie źródła danych jako źródła danych osobowych wymaga dodatkowo wskazania, która kolumna ze źródła będzie traktowana jako unikalny identyfikator osoby w tym źródle. Zaleca się, aby kolumna ta zawierała unikalne, numeryczne identyfikatory bazodanowe.

9. Identyfikator danych osobowych

Pole pozwala wskazać unikalny identyfikator w postaci kolumny bazy danych.

10. Wskaż WSDL

Ścieżka do  pliku WSDL opisującego Web Service. Możliwe jest wskazanie lokalizacji sieciowej lub lokalizacji na dysku.

./img/drex_DataSource_WebService_custom.png

wskazówka

Aby znaleźć plik WSDL na dysku, naciśnij przycisk Wskaż WSDL, a następnie wybierz opcję Z dysku i wskaż ścieżkę do pliku.
Określ Sposób autentykacji (Anonymous, NTLM, Basic), a w przypadku wybrania opcji Basic podaj ponadto nazwę użytkownika i hasło.

11. Metoda

Pole umożliwia wybór funkcji danej usługi Web Service, która wykona określoną akcję (np. zwróci kolekcję danych).

12. Tryb filtrowania

Filtrowanie danych z Web Service na podstawie frazy wpisanej w atrybucie wyboru może być realizowane w dwóch trybach:

  • Po stronie Web Service'u – filtrowanie po stronie Web Service'u pozwala na przekazywanie wyszukiwanej frazy jako parametru wywołania Web Service'u. Logikę wyszukiwania można w takim wypadku zawrzeć w usłudze Web Service;
  • Po stronie BPS – filtrowanie po stronie BPS pozwala z wszystkich danych zwróconych przez Web Service zwrócić tylko wyszukiwane przez użytkownika. Nie wymagane jest wówczas implementowanie funkcjonalności filtrowania wewnątrz Web Service'u.

13. Parametry

Sekcja zawiera informacje skąd Web Service pobiera dane do przetwarzania.

14. Rezultat

Lista danych udostępnionych przez Web Service. Zaznaczenie przycisku wyboru w kolumnie Rezultat spowoduje, że wszystkie elementy z podanej kolekcji będą dostępne w miejscach, gdzie Web Service jest użyty jako źródło danych.

Użytkownik może zmienić nazwę pod jaką wyświetlany jest dany element w kolumnie Nazwa wewnętrzna.