Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Generowanie dokumentacji procesu

Generuj dokumentację

WEBCON BPS Designer Studio umożliwia wygenerowanie dokumentacji w postaci plików MS Word i MS Excel (zawierającego matrycę atrybutów) dla każdego utworzonego procesu wewnątrz aplikacji. Funkcjonalność ta jest dostępna z poziomu menu kontekstowego

Generuj dokumentację

za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+D lub po wybraniu dedykowanej opcji z paska narzędzi.

Użytkownik może wybrać Szablon (w języku angielskim, niemieckim lub polskim), na podstawie którego zostaną wygenerowane dokumenty, a także Język treści. Podstawowy język dokumentów (tytuły, nagłówki, nazwy rozdziałów i elementy wspólne dla wszystkich szablonów) jest uzależniony od wybranej wersji językowej szablonu. Z kolei język treści odpowiada językowi, w którym skonfigurowano proces i nazywano poszczególne jego elementy. Dodatkowo jeśli w konfiguracji procesu wprowadzono tłumaczenia tych elementów na różne języki, to po wskazaniu danego języka nazwy elementów w wygenerowanych dokumentach będą podane w tym właśnie języku.

Dostępne do wyboru języki treści odpowiadają językom zdefiniowanym na globalnej liście języków tłumaczeń w Konfiguracji systemu.

uwaga

Jeśli w wybranym języku nie istnieje tłumaczenie nazwy elementu, to użyta zostanie wartość domyślna (np. „Original text”).

Oprócz wyboru języka, użytkownik ma możliwość wskazania dokładnej lokalizacji generowanej dokumentacji.

Generowanie dokumentacji procesu

Wygenerowany plik MS Excel to rozbudowana Matryca atrybutów w podziale na obiegi dokumentów (poszczególne arkusze programu) wraz z Legendą. Z kolei dokument MS Word składa się z następujących elementów:

  • podstawowe informacje dokumentu (wersja, autor, data modyfikacji itd.)
  • podstawowe informacje dotyczące WEBCON BPS Portal, pracy z aplikacjami, elementami obiegu, raportami
  • informacje na temat uprawnień do procesu
  • prezentacja graficzna obiegu
  • zestawienie atrybutów
  • typy formularzy i akronimy
  • kroki obiegu dokumentów.

Generacja podglądu

Domyślnie sekcja „Prezentacja graficzna obiegu” w dokumencie jest pusta, dlatego przed jego wygenerowaniem należy dla wszystkich lub wybranych obiegów procesu wygenerować pogląd:

wskazówka

Przejdź do zakładki Schemat graficzny – w lewym górnym rogu okna głównego Designer Studio pojawi się dodatkowa sekcja Narzędzia designera, a wśród niej zakładka Designer. Kliknij na tę zakładkę, a następnie wybierz opcję Generacja podglądu. Po zapisaniu procesu i ponownym wygenerowaniu dokumentacji plik .docx zostanie uzupełniony o prezentację graficzną obiegu.

Generacja podglądu

informacja

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w artykule Generowanie dokumentacji na naszym blogu technicznym.

Raport danych osobowych

Z poziomu paska narzędzi (wstążki) można wygenerować raport użycia danych osobowych w postaci pliku .docx. Raport ten stanowi zestawienie informacji na temat atrybutów, które w zakładce Styl i zachowanie zdefiniowano jako przechowujące dane osobowe, słowników danych osobowych (proces RODO), reguł ograniczenia widoczności, a także wykorzystania tych danych osobowych w innych procesach.
Podobnie jak w przypadku standardowej dokumentacji procesu, przed wygenerowaniem raportu należy określić jego podstawowe parametry (język i lokalizację).

Generowanie raportu danych osobowych