Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Menu kontekstowe procesu

Jest to menu, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie wybranego procesu.

Menu kontekstowe procesów

W menu dostępne są następujące opcje:

Dodaj nowy proces

Pozwala utworzyć kolejny proces Standardowy, Urlopowy, Słownikowy lub Szablonów dokumentów.

Powiąż istniejący proces

Po wybraniu tej opcji użytkownik może wskazać, proces, który zostanie zlinkowany z bieżącym procesem. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie tego samego procesu i jego składowych w różnych aplikacjach.

Wyewidencjonuj do edycji

Ewidencja procesów uniemożliwia jednoczesną edycję tego samego procesu przez kilku użytkowników na różnych instancjach programu. Po wyewidencjonowaniu procesu inni użytkownicy nie będą mieli możliwości zapisania dokonanych przez siebie zmian.

Odśwież

Odświeżanie okna konfiguracyjnego procesu. Działa analogicznie jak opcja Odśwież wszystko na Pasku narzędzi, z tym że ma zastosowanie wyłącznie do zmian dokonanych w obrębie zaznaczonego procesu.

uwaga

Przed wybraniem tej opcji należy zapisać wszelkie ostatnio wprowadzone zmiany procesu. W przeciwnym razie zostaną one utracone.

Usuń

Pozwala usunąć wybrany proces. Jeśli proces jest używany w innym miejscu systemu, np. do celów Prezentacji danych, to jego usunięcie nie będzie możliwe.

Klonuj

Pozwala sklonować proces (tj. utworzyć jego identyczna kopię). Opcja ta jest przydatna, gdy użytkownik chce szybko dodać kolejny, podobny proces bez konieczności ponownego konfigurowania wszystkich jego elementów.

uwaga

Należy pamiętać, aby po sklonowaniu procesu zmienić akronim Typu formularza wykorzystywanego w procesie. W przeciwnym razie, po przejściu ścieżką w Portalu wystąpi błąd informujący użytkownika, że element workflow o podanej Sygnaturze już istnieje.

Historia zmian

Po wybraniu tej opcji pojawia się okno zawierające zestawienie zmian procesu. W tym miejscu można sprawdzić, kto, kiedy i jak długo modyfikował proces oraz z jakiej wersji aplikacji i bazy danych wówczas korzystał.

Generuj dokumentację

Możliwość wygenerowania dokumentacji w postaci plików programu Word i Excel powiązanej z procesem.

Używane połączenia

Po wybraniu tej opcji pojawia się dedykowane okno, w którym widoczne są wszystkie Połączenia, z którymi skojarzony jest proces.

Używane źródła danych

Po wybraniu tej opcji pojawia się dedykowane okno, w którym widoczne są wszystkie Źródła danych, z którymi skojarzony jest proces.

Sprawdź proces

Opcja służąca do sprawdzania poprawności konfiguracji procesu.

Eksportuj konfigurację

Możliwość wyeksportowania skonfigurowanego procesu na inne środowiska (DEV/TEST/PROD).

informacja

Szczegółowe informacje na temat importu/eksportu aplikacji i jej procesów dostępne są w ARTYKULE na naszym blogu technicznym.

Eksportuj/Importuj tłumaczenia

Opcje eksportu do pliku MS Excel tłumaczeń nazw elementów aplikacji (zdefiniowanych przez jej twórcę) oraz importu uzupełnionego plikub z tłumaczeniami tych elementów do systemu.

Wystartuj element w procesie

Po wybraniu tej opcji otwierane jest okno przeglądarki, w którym w WEBCON BPS Portal startowany jest wskazany element workflow.