Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Szczegóły załączników

Jest to sekcja, dzięki której możliwe jest skonfigurowanie dodatkowych opcji wyświetlania i edycji załączników na elementach obiegu w WEBCON BPS Portal. Na atrybuty załączników składają się dwa stałe atrybuty: Nazwa i Opis oraz jeden opcjonalny atrybut, którego dodanie powoduje grupowanie załączników na elemencie obiegu.

Szczegóły załączników

Edycja atrybutów w Portalu

Atrybut Nazwa jest uzupełniany automatycznie i zawiera nazwę załącznika wraz z rozszerzeniem pliku.

Atrybut Opis domyślnie pozostaje pusty. Aby uzupełnić jego wartość, należy kliknąć na nazwę załącznika dodanego do elementu obiegu w Portalu, a następnie wybrać z rozwijanej listy opcję Edytuj atrybuty. Pojawią się pola, w których można dokonać zmian wszystkich atrybutów załączników: atrybutów stałych – poprzez wpisanie wartości tekstowej, a także atrybutu opcjonalnego (na poniższym przykładzie jest to atrybut „Kategoria”) – poprzez wybór wartości z rozwijanej listy:

Edytuj atrybuty
Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy kliknąć ikonę Zapisz. Aby wyjść z trybu edycji atrybutów bez zapisywania zmian, należy kliknąć ikonęWyjdź.

Konfiguracja nowego atrybutu załączników

Zadaniem opcjonalnego atrybutu załączników jest grupowanie plików dodawanych do elementów obiegu, czyli inaczej ich podział na kategorie. Dodanie takiego atrybutu jest nieobligatoryjne i odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk Nowy w lewym górnym rogu okna Szczegóły załączników lub z poziomu jednego z atrybutów stałych. Wówczas pojawi się następujące okno konfiguracyjne:

Nowy atrybut

Tak jak w przypadku każdego innego atrybutu, użytkownik może tutaj skonfigurować jego parametry podstawowe, takie jak Nazwa, Opis i Dokumentacja. Ponadto okno zawiera także następujące opcje konfiguracyjne:

1. Typ atrybutu

Domyślnym typem atrybutu jest Pole wyboru w postaci listy rozwijanej i nie ma możliwości jego zmiany.

2. Wartość domyślna

Umożliwia skonfigurowanie wartości domyślnej atrybutu załącznika. W polu należy podać zapytanie zwracające jedną z dopuszczalnych wartości atrybutu.

3. Zawsze rozwijaj domyślną kategorię

Zaznaczenie tej opcji spowoduje rozwijanie domyślnej kategorii (domyślnej wartości atrybutu załączników) w Portalu, pozwalając na szybszy podgląd załączników z tej kategorii.

4. Źródła danych

Umożliwia wskazanie źródła danych, z którego będą pobierane wartości atrybutu. Wybór źródła danych innego niż domyślne umożliwia wykonanie zapytania do źródła innego niż baza Workflow. Zapytanie musi zwracać kolumny o nazwach takich jak nazwy pól w bazie danych.

wskazówka

Jeśli nie zachodzi konieczność odwoływania się do zewnętrznego źródła danych, używaj źródła domyślnego, gdyż jego zmiana ma wpływ na wydajność wykonywanych zapytań.

5. Konfiguracja zaawansowana

Pozwala na szczegółową konfigurację atrybutu w przypadku wybrania źródła danych. Wartością atrybutu będzie wówczas wartość ze wskazanej kolumny źródłowej.

Po poprawnym skonfigurowaniu atrybutu każdemu nowo dodawanemu załącznikowi trzeba będzie przypisać jedną z wartości tego atrybutu (kategorię) w Portalu:

Wybierz kategorię załącznika

Na liście wyboru wyświetlane będą wartości z kategorii domyślnej lub skonfigurowanej przez użytkownika. Dodane pliki będą automatycznie przypisywane do wskazanej kategorii.

informacja

Więcej na temat konfigurowania wyglądu załączników i ich grupowania na elementach obiegu można przeczytać w sekcji Wygląd załączników oraz w artykule Załączniki w WEBCON BPS na naszym blogu technicznym.