Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Wskaźniki wydajności

Wskaźniki wydajności pozwalają na elastyczne liczenie statystyk wykonania zadań. Punkt początkowy i końcowy wskaźnika wyznaczany jest za pomocą akcji Wystartuj wskaźnik wydajności, Zatrzymaj wskaźnik wydajności, oraz Anuluj wskaźnik wydajności

Nowy wskaźnik wydajności

1. Wskaźnik archiwalny

Oznaczenie wskaźnika wydajności jako archiwalny powoduje, że nie będzie on już wyliczany, nawet jeśli są skonfigurowane akcje uruchomienia i zatrzymania zliczania wskaźnika (Wystartuj wskaźnik wydajności oraz Zatrzymaj wskaźnik wydajności). Wskaźnik archiwalny nie będzie też dostępny w dashboardach aplikacji i nie będzie można go wybrać w konfiguracji nowo tworzonych akcji. Wskaźnik archiwalny nadal będzie widoczny w historii elementu oraz na panelu informacyjnym formularza, o ile został on wcześniej wyliczony.

2. Oczekiwana wartość

Przekroczenie tego czasu sygnalizowane jest czerwonym kolorem w raportach graficznych prezentujących wartość wskaźnika. Wartość oczekiwana jest również dostępna jako zmienna w kreatorach reguł.

3. Tryb Działania

Parametr pozwala zdefiniować sposób liczenia wartości wskaźnika. Wskaźnik wyrażany jest jako okres czasu w minutach, który upłynął od rozpoczęcia liczenia wskaźnika (wywołanie akcji Wystartuj wskaźnik wydajności) do momentu zakończenia liczenia (uruchomienia akcji Zatrzymaj wskaźnik wydajności).

W zależności od wybranej opcji okres będzie liczony w inny sposób:

Licz według dni kalendarzowych
Wskaźnik jest liczony wprost jako różnica pomiędzy datą rozpoczęcia i datą zakończenia liczenia. Na wartość wskaźnika nie mają wpływu żadne inne parametry takie jak weekendy, kalendarz dni roboczych czy czas pracy w dni robocze.

W tym przypadku 24 godziny interpretowane jest jako 1 dzień kalendarzowy.

1 dzień wynosi dokładnie 24 godziny.

Licz tylko w dni robocze
Wskaźnik jest liczony jako różnica pomiędzy datą rozpoczęcia i datą zakończenia zliczania z uwzględnieniem zdefiniowanego w systemie Kalendarza dni roboczych oraz ustawionego dla wskaźnika Czasu pracy w dniu roboczym.

W tym przypadku dni wolne zdefiniowane w Kalendarzu dni roboczych nie zwiększają wartości wskaźnika, natomiast dla dni roboczych wskaźnik jest zwiększany o liczbę godzin wynikających z ustawień parametru. Czas pracy w dniu roboczym oraz momentu, w którym zostało zatrzymane liczenie wskaźnika (wywołanie akcji Zatrzymaj wskaźnik wydajności).

Zatem długość dnia roboczego dla tego typu konfiguracji może być inna dla każdego liczonego wskaźnika i, w zależności od jego konfiguracji, może wynosić od 0 do 24 godzin.

W oparciu o regułę
Wskaźnik jest liczony na podstawie reguły zdefiniowanej w Reguła wyliczenia wskaźnika zdefiniowanej dla wskaźnika.

W tym przypadku reguła jest uruchomiana w momencie wywołania akcji Zatrzymaj wskaźnik wydajności.

Wartość wyliczona przez regułę przyjmowana jest jako wartość końcowa wskaźnika.

W przypadku tego ustawienia nie jest możliwe estymowanie bieżącej wartości wskaźnika, którego liczenie nie zostało jeszcze zakończone. Dlatego w kontrolkach graficznych na formularzu i dashboardach prezentujących aktualną wartość wskaźnika, wartość ta nie będzie dostępna do czasu zakończenia liczenia.

4. Czas pracy w dniu roboczym

Parametr pozwala określić godziny pracy w dniu roboczym.

Konfiguracja ta ma wpływ na sposób liczenia wskaźnika wydajności w przypadku ustawienia trybu działania Licz tylko w dni robocze.

Jeśli liczenie wskaźnika zostało uruchomione akcją Wystartuj wskaźnik wydajności, wówczas w każdym dniu roboczym, w trakcie którego zliczanie wskaźnika było aktywne, wartość wskaźnika będzie zwiększana o skonfigurowany czas.

Wskaźnik wydajności będzie zwiększany do momentu zatrzymania zliczania poprzez wywołanie akcji Zatrzymaj wskaźnik wydajności.

Jeśli zliczanie zostało zatrzymane w środku dnia roboczego, wówczas wskaźnik zostanie zwiększony o różnicę czasu wynikającą ze skonfigurowanej godziny rozpoczęcia pracy w dniu roboczym i momentu zatrzymania zliczania.

5. Reguła wyliczająca wartość wskaźnika wydajności

Pozwala wyliczyć ostateczną wartość wskaźnika (wyrażoną w minutach) przy użyciu dowolnego wyrażenia reguł biznesowych. Reguła jest uruchamiana w momencie wywołania akcji Zatrzymaj wskaźnik wydajności.

wskazówka

W celu obliczenia wartości wskaźnika wewnątrz funkcji można korzystać z dodatkowych zmiennych:

Data startu licznika – data i czas (według czasu bazy danych) uruchomienia akcji Wystartuj wskaźnik wydajności.

Wartość startowa – wartość, jaką miał wskaźnik w momencie rozpoczęcia liczenia. Wartość ta może być różna od 0 i zależy od konfiguracji akcji Wystartuj wskaźnik wydajności.

Data poprzedniego zatrzymania licznika – data i czas (według czasu bazy danych) poprzedniego zatrzymania licznika, w przypadku gdy licznik był wcześniej zatrzymany i ponowie uruchomiono jego liczenie.

Jeśli akcja Zatrzymaj wskaźnik wydajności została uruchomiona po raz pierwszy, to wartość tej zmiennej będzie pusta.

6. Długość dnia roboczego

Parametr pozwala określić długość dnia roboczego w przypadku wyliczania wskaźnika w oparciu o regułę biznesową.

Konfiguracja ta wpływa na sposób prezentacji wartości wskaźnika na interfejsie użytkownika (raporty, dashboardy, formularz).

Wartość wyświetlana jako jeden dzień roboczy odpowiadać będzie dokładnie zdefiniowanej tutaj liczbie godzin i minut.

informacja

Szczegółowe informacje są dostępne w artykule Wskaźniki wydajności na naszym blogu technicznym.