Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Konfiguracja podstawowa

Górna belka okna atrybutu

Górna belka okna atrybutu zawiera podstawowe przyciski pozwalające tworzyć i modyfikować atrybut.

FormFieldGeneralConfig.png

1. Nowy atrybut

Przycisk umożliwia dodanie nowego atrybutu. Po dodaniu atrybutu poniżej przycisku pojawia się okno konfiguracji atrybutu.

2. Nowa grupa

Dodanie nowej grupy zawierającej określone atrybuty. Informacje na temat grup atrybutów zawarto w podrozdziale Grupy i zakładki.

3. Nowy panel zakładek

Dodanie nowego panelu zakładek. Informacje na temat panelu zakładek zawarto w podrozdziale Grupy i zakładki.

4. Zapisz i publikuj proces

Zapisanie wprowadzonych zmian i opublikowanie proccesu.

5. Usuń

Usunięcie wybranego atrybutu.

6. Klonuj

Sklonowanie wybranego atrybutu, tj. utworzenie nowego atrybutu z konfiguracją identyczną z atrybutem źródłowym.

informacja

Aby utworzone atrybuty były widoczne w formularzu, należy skonfigurować ich widoczność i dostępność na Matrycy atrybutów.

Zakładki w oknie atrybutu

Poniżej opisanych powyżej przycisków znajduje się okno konfiguracji atrybutu podzielone na sześć zakładek.

FormFieldTabs

Poszczególne zakładki umożliwiają szczegółową konfigurację atrybutu.

1. Ogólne

Podstawowe informacje na temat atrybutu, takie jak nazwa, typ, opis. Zakładka pozwala ponadto określić wartość domyślną, a także, w odpowiednich przypadkach, definiować źródła danych i uzyskać dostęp do konfiguracji zaawansowanej atrybutu.

2. Widoczność

Ograniczenie widoczności i dostępności atrybutu w formularzu oraz raportach.

3. Edytowalność i wymagalność

Ograniczenie możliwości edycji i wymagalności atrybutu.

4. Styl i zachowanie

Konfigurowanie wyglądu atrybutu.

5. Typy formularzy

Określanie typów formularzy, dla których będzie dostępny atrybut.

6. Użycia

Zakładka zawiera informacje na temat miejsc, w których została wykorzystana zmienna odnosząca się do atrybutu.