Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Źródło

Zakładka ta służy do definiowania zakresu danych prezentowanych w raporcie oraz określania podstawowych filtrów, według których dane te zostaną zawężone.

Źródło

1. Źródło

Źródło to baza danych aktualnie używana przez system do przechowywania elementów workflow. Istnieje możliwość tworzenia raportów w oparciu o Źródła danych SQL lub SearchIndex (SOLR).

informacja

Więcej informacji dotyczących SearchIndex można znaleźć w artykule: SearchIndex (SOLR) jako źródło danych w raportach aplikacji.

2. Baza procesów

Domyślna baza przechowywania zawartości systemu. Dodatkowe bazy danych można tworzyć z poziomu instalatora WEBCON BPS.

3. Aplikacja

Oznacza bieżącą aplikację, dla której konfigurowany jest raport.

4. Proces

W raporcie prezentowane mogą być elementy z wybranego procesu, formularza, obiegu i kroku. Użytkownik może zdecydować, czy raport będzie zawierał elementy ze wszystkich procesów, wybranych procesów czy też będzie zawierał tylko elementy zarchiwizowane. Wybierając opcje Wszystkie oraz Wybrane, następuje odwołanie do elementów z bazy zawartości, natomiast opcja Zarchiwizowane odnosi się do elementów z bazy archiwum.

informacja

Temat ten został szczegółowo opisany w artykule: Elementy zarchiwizowane dostępne w raportach aplikacji oraz źródłach BPS.

5. Filtry obowiązkowe

Filtr przypisania oraz Filtr predefiniowany pozwalają ograniczyć zakres danych widocznych w raporcie do zadań obecnego użytkownika oraz wskazanego przedziału czasowego. Z kolei filtr Liczba wierszy na stronie pozwala zdefiniować liczbę elementów dostępnych na jednej stronie raportu.

6. Filtry standardowe

Pozwala tworzyć porównania pomiędzy wartościami atrybutu i zdefiniowanym filtrem, np. umożliwiającym wyświetlanie wyłącznie elementy obiegu, których atrybut „Wartość całkowita” jest większy niż 1000.

7. Filtr URL

Umożliwia porównywanie wartości atrybutu. Wartość ta powinna zostać przekazana w adresie URL.

8. Filtr SQL/SOLR

Pozwala ograniczyć zakres danych prezentowanych w raporcie poprzez zdefiniowanie dodatkowego warunku SQL/SOLR.

uwaga

W przypadku wybrania Źródła SQL w oknie konfiguracyjnym raportu pojawią się dodatkowe opcje filtrowania, a na dole wyświetlona zostanie sekcja Zaawansowane ustawienia zapytania przeznaczona dla użytkowników posiadających doświadczenie w zarządzaniu bazami danych. Parametry ustawione w tej sekcji będą miały wpływ na sposób wykonywania zapytania SQL do bazy WEBCON BPS.