Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Startowanie

Przyciski startowania pozwalają użytkownikowi końcowemu ręcznie uruchomić nowy element obiegu.

Przyciski te można utworzyć w Designer Studio lub bezpośrednio na stronie Portalu. Aby dodać przycisk startu w Designer Studio, należy wybrać opcję Nowy z górnego menu. Aby dodać przycisk bezpośrednio ze strony Portalu, należy włączyć Tryb edycji – wówczas będzie można zobaczyć pusty przycisk ze znakiem „+”, który otworzy okno konfiguracji przycisków.

informacja

Dokładną instrukcję tworzenia i konfiguracji przycisków startu zarówno w Designer Studio, jak i Portalu podano W TYM ARTYKULE na naszym blogu technicznym.

Przycisk startowania

Przyciski są widoczne dla użytkowników końcowych tylko wtedy, gdy mają oni uprawnienia, by wystartować elementy obiegu w wybranym procesie. Dla różnych użytkowników mogą być tworzone osobne przyciski. Istnieje również możliwość wskazania w konfiguracji przycisku, kto będzie miał do niego dostęp.

Strona Portalu będzie zawsze zawierać uniwersalny przycisk pozwalający wystartować dowolny proces, do którego użytkownik ma dostęp.

Konfiguracja

Po dodaniu przycisku startu użytkownik może go spersonalizować, konfigurując jego poszczególne parametry. Służy do tego dedykowana zakładka Konfiguracja:

Konfiguracja przycisku startu

W tej zakładce użytkownik może zdefiniować podstawowe parametry przycisku, takie jak nazwa, opis, kolor tła, podać informacje dotyczące powiązanego Procesu, Typu formularza i Obiegu. Może także wskazać Parametry URL, tak aby rozpocząć obieg dokumentów z wybranymi niektórymi opcjami lub wstępnie wypełnionymi polami (dotyczy edytowalnych atrybutów). Alternatywnie użytkownik może wskazać Domyślne wartości atrybutów. Każdy formularz wystartowany za pomocą przycisku zostanie wówczas automatycznie uzupełniony wskazanymi wartościami.

Zakładka służy również do konfiguracji Widoczności przycisku. Wybierając z rozwijanej listy opcję Niestandardowa, można wskazać użytkowników, dla których ten przycisk będzie widoczny. Zaznaczenie pola wyboru Ukryj w menu nawigacji spowoduje, że przycisk startu zostanie ukryty na stronie głównej aplikacji i nie będzie dostępny w wyszukiwarce Portalu.

Przycisk może być wyświetlany w trybie Standardowym lub Kompaktowym. W tym drugim przypadku jest on o połowę mniejszy, dzięki czemu na dashboardzie można zmieścić dwa przyciski w trybie kompaktowym zamiast jednego przycisku w trybie standardowym.