Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Aktualizuj zależny element workflow

Akcja pozwala zmieniać wartości w obiegu nadrzędnym.

Jej konfiguracja została podzielona na trzy widoki, które różnią się w zależności od wymagań oraz stopnia zaawansowania osoby konfigurującej. Widoki te dostępne są na trzech dedykowanych zakładkach: Podstawowa, Zaawansowane oraz Dane.

Konfiguracja podstawowa

Na tej zakładce definiuje się parametry podstawowej konfiguracji akcji. Możliwe jest ustawienie trybu wyboru elementów, procesu w ramach którego został uruchomiony element nadrzędny, wybranie identyfikatora elementu, wprowadzenie zapytania SQL czy też wprowadzenie komentarza, który pojawi się na elemencie nadrzędnym po wykonaniu akcji. Na podstawie tej wartości uzupełniane są atrybuty elementu nadrzędnego w zakładce Dane.

Aktualizuj Podstawowa

1. Tryb wyboru elementu

Tryb wyboru elementów obiegu, które zostaną zaktualizowane za pomocą akcji. Dostępne opcje:

  • Wartość atrybutu – w przypadku wybrania tej opcji, pole Identyfikator elementu staje się aktywne i należy w nim wprowadzić zmienną, która odwołuje się do atrybutu zawierającego ID elementu.
  • Element nadrzędny – gdy akcja zostanie wywołana z poziomu elementu obiegu, jego element nadrzędny zostanie zaktualizowany.
  • Zapytanie SQL – element, który zostanie zaktualizowany wybierany jest na podstawie zapytania SQL. Zapytanie powinno zwracać jedną kolumnę zawierającą ID aktualizowanych elementów. Zapytanie może zwracać wiele wierszy.

2. Proces nadrzędny

Wybranie procesu nadrzędnego jest konieczne do ustawienia wartości atrybutów obiegu nadrzędnego w zakładce Dane.

3. Identyfikator elementu

Pole aktywne po wybraniu opcji Wartość atrybutu jako Trybu wyboru elementu. Należy tutaj wprowadzić zmienną, która odwołuje się do atrybutu zawierającego ID elementu. Element, który zostanie zaktualizowany wybierany jest na podstawie wartości (tj. identyfikatora) tego atrybutu.
Do szybkiego wyszukania zmiennych odwołujących się do atrybutów formularza można posłużyć się Edytorem zmiennych znajdującym się po prawej stronie okna konfiguracyjnego.

4. Zapytanie SQL

Zapytanie powinno zwracać jedną kolumnę, w której zawarty jest identyfikator aktualizowanego elementu workflow. Zapytanie może zwracać wiele wierszy.

5. Źródło danych

Źródło danych, z którego lub w kontekście którego zostaną pobrane wartości.

6. Komentarz

Pole umożliwia dodanie komentarza na elemencie obiegu nadrzędnego, w którym można np. podać powód aktualizacji.

7. Edytor zmiennych

Dynamicznie zbudowane drzewo wszystkich zmiennych dostępnych w bieżącej lokalizacji Designer Studio. Informacje o tym, jak działają zmienne w WEBCON BPS oraz listę zmiennych można znaleźć tutaj.

Konfiguracja zaawansowana

Formularz konfiguracji zaawansowanej umożliwia ustawienie dodatkowych parametrów akcji aktualizacji zależnego elementu workflow. Możliwe jest zdefiniowanie, czy akcja będzie sprawdzała uprawnienia aktualnie zalogowanego użytkownika do edycji elementu nadrzędnego oraz czy po wykonaniu akcji ma zostać nadpisana osoba, która ostatnia zmodyfikowała element nadrzędny. Dodatkową opcją jest dodanie osób, do których zostanie przypisane zadanie na elemencie nadrzędnym. Pola osoby modyfikującej oraz osób, do których zostanie przypisane dodatkowe zadanie mogą zostać uzupełnione w sposób dynamiczny poprzez użycie tagów.

Advanced

1. Sprawdź uprawnienia

Przy zaznaczeniu tej opcji sprawdzane jest uprawnienie aktualnie zalogowanego użytkownika (użytkownika w kontekście, które uruchamia się akcja aktualizacji obiegu nadrzędnego) do edycji elementu nadrzędnego. Gdy użytkownik nie posiada takiego uprawnienia akcji zwraca odpowiedni błąd wykonania.

2. Wymuszenie zakończenia ewidencji użytkownika

W przypadku rozpoczęcia edycji elementu wyewidencjonowanego przez innego użytkownika, zaznaczenie tej opcji spowoduje odebranie mu możliwości edycji oraz wykonanie akcji. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, akcja nie zostanie wykonana ze względu na edycję elementu.

3. Nadpisywanie osoby, która zmodyfikowała element

Opcja znajdująca zastosowanie w sytuacjach, gdy ustawienie aktualnie zalogowanego użytkownika jako osoby, która ostatnio zmodyfikowała element workflow jest niepożądane, jako że taka osoba posiada prawo do odczytu wartości elementu przez cały cykl jego życia. Po zaznaczeniu tej opcji osoba wpisana w polu Osoba modyfikująca będzie posiadała prawo do odczytu nowego elementu workflow.

4. Przypisywanie dodatkowych zadań DW

Korzystając z konfiguracji zaawansowanej, istnieje możliwość wyboru dodatkowych osób, do których ma zostać przypisane zadanie. Poprzez wpisanie zmiennej {ASSIGNEDPERSONFULL} użytkownik może wskazać osoby, którym przydzielono zadanie w bieżącym kroku. Dane osób można wpisywać na dwa sposoby: za pomocą zmiennych lub ręcznie w formacie login_uzytkownika#nazwa_wyswietlana.

Dane

Zakładka umożliwia ustawienie wartości atrybutów elementu obiegu nadrzędnego. Lista ta jest generowana na podstawie wartości procesu elementu nadrzędnego, dlatego w pierwszej kolejności w zakładce Konfiguracji podstawowej należy wskazać proces, w ramach którego będzie tworzony nowy element. Wówczas uzupełnione zostaną Atrybuty procesu. Wartość atrybutu w tabeli można ustawić, klikając w dedykowaną kolumnę i wprowadzając ją zarówno ręcznie, jak i dynamicznie za pomocą Edytora zmiennych. Możliwe jest również Nadpisanie wartości atrybutu elementu nadrzędnego. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru w trzeciej kolumnie tabeli. W przeciwnym wypadku, w sytuacji gdy wartość atrybutu elementu nadrzędnego będzie pusta, ustawiona zostanie wartość atrybutu z elementu workflow.

Aktualizuj zależny Dane

informacja

Więcej informacji na temat tej akcji można znaleźć w artykule Aktualizuj zależny element workflow.