Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Uruchom podobieg (SQL)

Podobnie jak akcja Uruchom podobieg, akcja umożliwia startowanie obiegu w ramach tej samej instancji BPS. Pod względem konfiguracji, akcja Uruchom podobieg (SQL) różni się od tej drugiej zakładką Dane oraz brakiem możliwości zapisania ID uruchomionych instancji obiegów do atrybutów na formularzu, z którego obiegi są startowane. Dane potrzebne do uruchomienia obiegu należy podać za pomocą zapytania SQL, co daje możliwość wystartowania wielu nowych instancji obiegu.

Konfiguracja akcji została podzielona na trzy widoki, które różnią się w zależności od wymagań oraz stopnia zaawansowania osoby konfigurującej. Widoki te dostępne są na trzech dedykowanych zakładkach: Podstawowa, Zaawansowane oraz Dane.

Uruchom podobieg (SQL)

Konfiguracja podstawowa

Podstawowa konfiguracja akcji Uruchom podobieg (SQL) do startowania wielu obiegów jest analogiczna do podstawowej konfiguracji akcji Uruchom podobieg.

Konfiguracja zaawansowana

Zaawansowana konfiguracja akcji Uruchom podobieg (SQL) do startowania wielu obiegów jest analogiczna do zaawansowanej konfiguracji akcji Uruchom podobieg, z tym że nie daje możliwości skopiowania ID podobiegu do wskazanego atrybutu.

Uruchom podobieg (SQL) Zaawansowane

Dane

Zakładka służąca do definiowania właściwości Źródła danych i zapytania SQL.

Uruchom podobieg (SQL) Dane

1. Zapytanie zwracające dane

Zapytanie powinno zwrócić kolumny, których nazwy będą takie same jak nazwy atrybutów. Dodatkowo można zwrócić kolumny takie jak:

  • COM_ID – identyfikator spółki,
  • WF_ID – identyfikator obiegu,
  • DTYPE_ID – identyfikator typu elementu,
  • PATH_ID – identyfikator ścieżki,
  • PRINT_LABEL – wydruk etykiety z kodem kreskowym,
  • CHECK_PERM – sprawdzenie, czy aktualny użytkownik ma uprawnienia do dodawania nowych elementów workflow,
  • OVERRIDEN_AUTHOR – nadpisanie autora elementu workflow.

Zwrócenie jednej z powyższych kolumn spowoduje nadpisanie odpowiedniego parametru w startowanym obiegu.

Przykład
select 'a' as WFD_AttText1

2. Źródło danych

Źródło danych, z którego lub w kontekście którego zostaną pobrane wartości.

3. Zapytanie filtrujące

Zapytanie jest wykonywane dla każdego wiersza zwróconego ze źródła danych startowanego obiegu. Jeśli zapytanie zwróci wartość „1” lub „True” w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza, obieg zostanie wystartowany.

Przykład

W zapytaniu można dodatkowo uwzględnić wartości wiersza danych. W tym celu należy użyć tagu ##col1##, gdzie „col1” to nazwa kolumny wiersza danych.

Przykładowe zapytanie:

if('##col1##'='a') select 1

4. Źródło danych filtru

Źródło danych Zapytania filtrującego, z którego lub w kontekście którego zostaną pobrane wartości.

5. Edytor zmiennych

Dynamicznie zbudowane drzewo wszystkich zmiennych dostępnych w bieżącej lokalizacji Designer Studio. Informacje o tym, jak działają zmienne w WEBCON BPS oraz listę zmiennych można znaleźć tutaj.

informacja

Więcej informacji na temat tej akcji można znaleźć w artykule Startowanie obiegów w WEBCON BPS – akcje.