Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Stałe globalne

Stałe globalne są wspólne dla całego systemu.

Stałe procesowe, które są dostępne tylko w obrębie procesu dla którego zostały zdefiniowane znajdują się [TUTAJ].

Zastosowanie stałych

Mechanizm stałych służy do zdefiniowania własnych stałych których wartość zależy od środowiska.

Korzystając ze zdefiniowanych stałych w polach z edytorem wyrażeń (oraz innych miejscach gdzie można korzystać z drzewa zmiennych) podczas migracji między środowiskami nie będzie konieczne ręczne zmieniane wartości które są różne dla osobnych środowisk.

Przykład 1: Wiele akcji w procesie wykorzystuje w swojej konfiguracji identyczny adres biblioteki SharePoint – zostaje stworzona stała która przechowuje ten adres, i każda akcja która potrzebuje wykorzystać adres biblioteki odwołuje się do tej stałej. Jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zmiany adresu biblioteki SharePoint, zamiast ręcznie modyfikować konfigurację każdej akcji z osobna, wystarczy zaktualizować wartość znajdującą się w stałej – wszystkie akcje które się do niej odwołują będą teraz korzystały z nowego adresu.

Przykład 2: SQL Grid wyświetla adres witryny. Witryna jest różna dla środowiska TEST i PROD. Podczas przechodzenia ze środowiska testowego na środowisko produkcyjne, należałoby ręcznie zmienić adres w każdym miejscu jego występowania. Natomiast definiując i stosując zmienną która podmienia adresy witryn zależnie od środowiska – link do strony zmieniałby się automatycznie w każdym miejscu gdzie wykorzystana jest zmienna.

Stałe globalne dodawane są w drzewie konfiguracji systemu, stałe procesowe dodawane są w drzewie procesu dla którego mają być dostępne.

Zdefiniowane stałe znajdują się w drzewie edytora zmiennych pod węzłem Stałe. Mogą być użyte w wyrażeniu SQL, lub w innym polu zezwalającym na wykorzystanie zmiennych. Aby wstawić odwołanie do stałej z drzewa należy kliknąć dwukrotnie na wybraną stałą, lub przeciągnąć i upuścić w wybrane miejsce.

I. Stałe globalne w konfiguracji systemu

II. Stałe na poziomie procesu

III. Stałe widoczne na drzewie edytora zmiennych

./img/drex_SystemSettings_GlobalVariables_custom.png ./img/drex_SystemSettings_GlobalVariables_custom_2.png

I. Stałe globalne w

konfiguracji systemu

./img/drex_SystemSettings_GlobalVariables_custom_3.png

II. Stałe na poziomie procesu

III. Stałe widoczne na drzewie edytora zmiennych

Dodawanie i konfigurowanie stałych

Stałe oraz grupy dodaje się za pomocą paska narzędzi:

./img/drex_SystemSettings_GlobalVariables_custom_4.png

Nowa stała

– Dodaje nową stałą. Na konfigurację stałęj składa się Nazwa, Opis, oraz poszczególne Wartości jakie stała ma przyjmować w zależności od środowiska.

Jeżeli nie jest zaznaczony check-box Zerwij dziedziczenie , stała przyjmie wartość ustawioną w polu Wspólna. Przy zaznaczonym check-boxie, dla danego środowiska będzie ignorowana wartość wspólna i ustawiona będzie wartość zdefiniowana dla tego środowiska.

Zakładka Użycia wyświetla na drzewie systemu miejsca, w których zostało wykorzystane odwołanie do danej stałej.

Dla lepszej organizacji, stałe można grupować.

Nowa Grupa

– Dodaje grupę która służy celom organizacyjnym. Można jej nadać Nazwę i Opis. Aby przydzielić stałą do grupy, należy w konfiguracji wybranej stałej wybrać jedną z dostępnych grup z menu drop-down.

Stałe przydzielone do grupy będą wyświetlać się pod węzłem swojej grupy.