Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Procesy

W systemie WEBCON BPS proces jest składnikiem aplikacji, który służy wirtualnemu odwzorowaniu rzeczywistego procesu biznesowego w przedsiębiorstwie. Struktura procesu obejmuje szereg niezależnie konfigurowanych elementów, takich jak:

  • Obiegi – elementy dzielące proces na funkcjonalne segmenty w zależności od wykonywanych zadań, np. proces „Korespondencja przychodząca” może zawierać dwa niezależne od siebie obiegi: jeden do obsługi faktur, natomiast drugi do ich korekty.
  • Atrybuty – elementy na formularzu wyświetlane zwykle w formie pól w celu wprowadzenia bądź odwzorowania określonych danych. Istnieją rozmaite typy atrybutów opisane szczegółowo w poświęconym im rozdziale (np. Pojedynczy wiersz tekstu, Lista pozycji, Wiersz danych). Warto pamiętać, że atrybuty są wspólne dla wszystkich obiegów i – o ile nie wybrano inaczej – typów formularzy w procesie.
  • Typy formularzy – celem typów formularzy jest rozróżnianie elementów w ramach przepływu pracy. Dla każdego procesu można utworzyć dowolną liczbę obiegów, z których każdy może korzystać z osobnego typu formularza. Wszystkie typy formularzy w procesie korzystają z tych samych atrybutów, a widoczność tych atrybutów na poszczególnych formularzach jest dostosowywana według preferencji użytkownika.
informacja

Warto mieć na uwadze, że w platformie WEBCON BPS liczba procesów zgrupowanych wewnątrz aplikacji nie jest ograniczona. Podobnie jeden proces może zawierać dowolną liczbę obiegów i typów formularzy.

Dostęp do ustawień procesu można uzyskać, wybierając węzeł procesu na drzewie wyboru w oknie głównym WEBCON BPS. Otwarte okno podzielone jest na zakładki grupujące tematycznie powiązane opcje. Są to odpowiednio: Ogólne, Uprawnienia, Ustawienia RODO, Ustawienia, Widok kompaktowy, Użycia oraz Reguły AI.

ProcessSettingsTab.png

Ponadto dostęp do dodatkowych opcji konfiguracji procesu można uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł procesu. Z poziomu tego menu użytkownik jest w stanie uzyskać dostęp do, m.in.: