Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Reguły formularza

Silnik reguł formularza to wizualny edytor skryptów sterujących zachowaniem i wyglądem formularza, który jest alternatywą dla skryptów JavaScript.

Podczas projektowania procesów i obiegów w WEBCON BPS Designer Studio widoczność i zachowanie wielu elementów dostępnych na formularzu są sterowane przez JavaScript – skrypty aktywują się na załadowanie lub przeładowanie strony i w zdefiniowany sposób wpływają na elementy formularza.

Celem mechanizmu Reguł formularza jest umożliwienie alternatywnego podejścia do tworzenia skryptów, tj. łatwego i przejrzystego projektowania i gromadzenia w jednym miejscu warunków sterujących wyglądem formularza.

Reguły formularza definiuje są globalnie w Konfiguracji systemu lub dla indywidualnego procesu.

Dodawanie reguły

Reguły formularza na potrzeby określonych procesów dodaje się z poziomu Konfiguracji dostępnej na drzewie aplikacji. Należy wybrać Reguły formularza i nacisnąć przycisk Nowa reguła po prawej stronie.

Nowa reguła formularza

Po zdefiniowaniu reguły mogą być używane w dowolnym obszarze Designer Studio przeznaczonym na skrypty.

Jeśli konieczna jest zmiana reguły formularza, wystarczy nanieść zmiany w miejscu, gdzie została ona zdefiniowana (tj. globalnie w Konfiguracji systemu lub w konfiguracji danego procesu), bez konieczności jej oddzielnej modyfikacja w każdym miejscu, w którym została wykorzystana.

Reguły formularza można grupować. Aby stworzyć grupę reguł, należy wybrać przycisk Nowa grupa, a następnie dodać do niej dostępne reguły, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”.

Tworzenie reguły

Reguły formularza tworzy się analogicznie do Reguł biznesowych.

informacja

Szczegółowy opis budowania reguł krok po kroku można znaleźć w sekcji Tworzenie reguły rozdziału Reguły biznesowe.

Przykład

Przykład reguły formularza zdefiniowanej na poziomie procesu: Reguła formularza

Tryb edycji

Edytor reguł można przełączyć w Tryb JavaScript pozwalający definiować skrypty za pomocą języka JavaScript.

Definicja

uwaga

Tryby Reguł formularza i JavaScript działają niezależne od siebie. Przełączenie trybu nie spowoduje przekształcenia istniejącego wyrażania.

Kolejność wykonywania i miejsca konfiguracji

Reguły formularza na załadowanie strony i zmianę wartości atrybutu wykonywane są w określonej kolejności. Reguły w Designer Studio można definiować z poziomu konfiguracji obiegów, kroków oraz atrybutów, a kolejność ich wykonania zależy od miejsca, w którym zostały zdefiniowane.

Załadowanie strony

Przy otwarciu strony formularza jako pierwsza wykonywana jest reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony, zdefiniowana w konfiguracji formularza globalnego.

Reguła globalna

Następnie uruchamiana jest reguł reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony zdefiniowana w konfiguracji formularza na kroku.

Reguła na kroku

Zmiana wartości

W przypadku zmiany wartości atrybutu uruchamiana jest reguła formularza wykonywana na zmianę wartości zdefiniowana w konfiguracji atrybutu.

Reguła dla atrybutu

Jeśli w konfiguracji formularza na kroku tego atrybutu zdefiniowana jest reguła formularza wykonywana na zmianę wartości, wówczas ta reguła zostanie wykonana z pominięciem reguły zdefiniowanej w konfiguracji atrybutu.

Reguła dla atrybutu na kroku

Funkcje reguł formularza

Podobnie jak w przypadku reguł biznesowych, okno edycji reguł formularza wyposażone jest w słownik elementów do budowania reguł. Zostały one podzielone na grupy ułatwiające ich wyszukanie (zakładki Operacje, Funkcje, Wartości, Obiekty i Parametry). Lista tych elementów jest identyczna jak w przypadku Reguł biznesowych, jednak dostępne są tutaj dodatkowe funkcje dotyczące wyglądu i zachowań formularza.

Edycja reguły formularza

Poniżej znajduje się lista funkcji dostępnych dla Reguł formularza. Wykaz nie uwzględnia funkcji, które dostępne są również podczas tworzenia Reguł biznesowych.

Zachowanie

 • SET – przypisuje atrybutowi na formularzu podaną wartość,
 • SET FOCUS – służy do automatycznego ustawiania pozycji kursora w polu do edycji po załadowaniu formularza lub na zmianę wartości pola,
informacja

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w artykule Funkcja formularza Set Focus.

 • HIDE – powoduje ukrycie widocznego na formularzu atrybut
 • SHOW – powoduje pokazanie atrybutu, który został wcześniej ukryty funkcją HIDE,
 • HIDE COMMENT – ukrywa kontrolkę komentarza wraz ze wszystkimi wpisami,
 • SHOW COMMENT – pokazuje kontrolkę komentarza wraz ze wszystkimi wpisami,
 • HIDE OCR TRAIN BUTTONS – powoduje ukrycie wszystkich przycisków nauki OCR widocznych na formularzu,
 • SHOW OCR TRAIN BUTTONS – powoduje pokazanie wszystkich przycisków nauki OCR, który zostały wcześniej ukryte funkcją HIDE OCR TRAIN BUTTONS,
 • HIDE PATH – powoduje ukrycie ścieżki przejścia widocznej na formularzu,
 • SHOW PATH – powoduje pokazanie na formularzu ścieżki przejścia, która została wcześniej ukryta funkcją HIDE PATH,
 • MOVE TO NEXT STEP – wykonuje przejście wskazaną ścieżką do kolejnego kroku,
 • HIDE MENU BUTTON – ukrywa wskazany przycisk menu,
 • SHOW MENU BUTTON – pokazuje przycisk menu ukryty wcześniej funkcją HIDE MENU BUTTON,
 • INVOKE MENU ACTION – symuluje kliknięcie na wskazany przycisk menu,
 • DISABLE – blokuje możliwość wprowadzania i edycji wartości atrybutu na formularzu,
 • ENABLE – odblokowuje możliwość wprowadzania i edycji wartości atrybutu na formularzu, która została wcześniej zablokowana funkcja DISABLE,
 • MARK REQUIRED – oznacza wskazany atrybut na formularzu jako wymagany,
 • MARK NOT REQUIRED – oznacza wskazany atrybut jako niewymagany. Działa tylko na atrybuty ustawione wcześniej jako wymagane funkcją MARK REQUIRED.
informacja

Więcej informacji na temat funkcji MARK REQUIRED i MARK NOT REQUIRED dostępnych jest w ARTYKULE na naszym blogu technicznym.

 • ALERT – wyświetla nad formularzem okno dialogowe zawierające podany tekst oraz przycisk OK,
 • CONFIRM – wyświetla nad formularzem okno dialogowe zawierające podany tekst oraz przycisk OK i CANCEL,
 • EXPAND – rozwija wskazaną grupę atrybutów,
 • COLLAPSE – zwija wskazaną grupę atrybutów,
 • SELECT TAB – powoduje ustawienie wskazanej zakładki jako aktualnie widocznej na panelu zakładek,
 • SET FORM TITLE – zastępuje tekst wyświetlany w miejscu Sygnatury elementu i w tytule karty/okna przeglądarki.

Lista pozycji

 • GET ROW VALUE – zwraca wartość znajdującą się we wskazanej kolumnie aktualnie edytowanego wierza Listy pozycji,
 • SET ROW VALUE – ustawia podaną wartość we wskazanej kolumnie aktualnie edytowanego wierza Listy pozycji,
 • INITIALIZE – ponownie uzupełnia Listę pozycji wartościami ustawionymi w konfiguracji tego atrybutu,
 • ADD NEW ROW – dodaje nowy wiersz do wskazanej Listy pozycji. Komórki w nowym wierszu automatycznie uzupełniane są wartościami domyślnymi,
 • DELETE ALL ROWS – usuwa wszystkie wiersze ze wskazanej Listy pozycji,
 • FOR EACH ROW – wykonuje blok operacji dla wszystkich wierszy wskazanej Listy pozycji,
 • HIDE ITEM LIST COLUMN – powoduje ukrycie widocznej na formularzu kolumny Listy pozycji,
 • SHOW ITEM LIST COLUMN – powoduje pokazanie na formularzu kolumny Listy pozycji, która została wcześniej ukryta funkcją HIDE COLUMN,
 • MARK REQUIRED – oznacza wskazaną kolumnę Listy pozycji jako wymaganą,
 • MARK NOT REQUIRED – oznacza wskazaną kolumnę Listy pozycji jako niewymaganą. Działa tylko na kolumny ustawione wcześniej jako wymagane funkcją MARK REQUIRED,
 • SET CELL FONT COLOR – ustawia kolor czcionki w komórce Listy pozycji,
 • SET CELL BACKGROUND – ustawia kolor tła w komórce Listy pozycji,
 • SET CELL FONT DECORATION – ustawia styl czcionki w komórce Listy pozycji,
 • SET CELL FONT SIZE – ustawia rozmiar czcionki w komórce Listy pozycji,
 • SET CELL STYLE – ustawia styl CSS w komórce Listy pozycji.

Załączniki

 • ATTACHMENT EXISTS – sprawdza, czy istnieje jakikolwiek załącznik, którego nazwa wraz z rozszerzeniem spełnia kryterium wprowadzone jako wyrażenie regularne.

Wygląd

 • SET CONTROL FONT COLOR – ustawia kolor czcionki wartości atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET CONTROL BACKGROUND – ustawia kolor tła wyświetlanej na formularzu kontrolki atrybutu,
 • SET CONTROL FONT DECORATION – ustawia styl czcionki wartości atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET CONTROL FONT SIZE – ustawia rozmiar czcionki wartości atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET CONTROL FONT FAMILY – ustawia krój czcionki wartości atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET CONTROL STYLE – ustawia styl CSS dla wyświetlanej na formularzu kontrolki atrybutu,
 • SET LABEL FONT CONTROL – ustawia kolor czcionki nazwy atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET LABEL BACKGROUND – ustawia kolor tła wyświetlanej na formularzu nazwy atrybutu,
 • SET LABEL FONT DECORATION – ustawia styl czcionki nazwy atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET LABEL FONT SIZE – ustawia rozmiar czcionki nazwy atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET LABEL FONT FAMILY – ustawia krój czcionki nazwy atrybutu wyświetlanego na formularzu,
 • SET LABEL STYLE – ustawia styl CSS dla wyświetlanej na formularzu nazwy atrybutu.

oAuth

 • AUTHENTICATE – uwierzytelnia atrybut autentykacji oAuth,
 • IS AUTHENTICATED – sprawdza, czy wskazany atrybut autentykacji oAuth został uwierzytelniony.
informacja

Dodatkowe informacje na temat Reguł formularza wykorzystywanych w różnych kontekstach i miejscach systemu dostępne są na naszym blogu technicznym.