Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Zmienne

Edytor zmiennych (edytor wyrażeń, słownik) można znaleźć w wielu miejscach Designer Studio, zawiera on odniesienia do rozmaitych metadanych systemu. Edytor może być użyty, m.in. przy konstrukcji zapytań SQL, skryptów JavaScript, konfiguracji akcji BPS, oraz w miejscach, gdzie możliwe i pożądane jest wykorzystanie dynamicznie generowanych wartości.

Zmienne mają postać kolorowych bloczków, które można umieścić wewnątrz zapytania/reguły przeciągając je, lub klikając na nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w edytorze.

Tryb podstawowy Tryb zaawansowany Aktualny użytkownik

Przełączając edytor w tryb zaawansowany, zmiennie przyjmą postać tekstową – ograniczoną nawiasami klamrowymi (jest to forma, w jakiej zmienne są zapisywane w bazie danych).

Tag

Podczas wykonania zapytania/skryptu/akcji zmienne są podmieniane na odpowiednie dane systemu (np. wartość wybranego atrybutu, obecny czas, krok, w jakim znajduje się element itd.).

Grupy zmiennych

Zmienne w edytorze podzielone są na kategorie grupujące zmienne o podobnym zastosowaniu. Grupy są budowane dynamicznie w zależności od kontekstu, w jakim uruchamiany jest kreator (tj. w różnych miejscach Designer Studio dostępna jest różna pula zmiennych).
 
Atrybuty systemowe – zawiera zmienne związane z aktualnym elementem obiegu, w kontekście którego interpretowane jest wyrażenie. Znajdują się tu między innymi:

  • Podstawowe informacje o elemencie, takie jak sygnatura, informacje o autorze oraz komentarze,
  • ID i nazwy kroku, obiegu, typu formularza i procesu, w jakim znajduje się element,
  • Status elementu (określający, czy element jest już zakończony),
  • Informacje o przypisanych do elementu osobach i powiązanych spółkach.

Atrybuty formularza – znajdują się tutaj wszystkie atrybuty zdefiniowane w procesie. Dodatkowo niektóre typy atrybutów posiadają dodatkowe opcje:

  • Pola wyboru – wybór ID, nazwy lub obu w formacie ID#nazwa,
  • Pola daty – możliwość wyboru lokalnego formatu daty lub pobrania z daty tylko jednego składnika (np. dnia, miesiąca lub godziny),
  • Pola zmiennoprzecinkowe – wybór, czy część zmiennoprzecinkowa ma być oddzielana kropką czy przecinkiem,
  • Pola osoby – wybór takich parametrów jak adres e-mail, login, numer telefonu, a także podstawowych parametrów dotyczących przełożonego.

Zmienne kontekstowe – pozwalają na pobranie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku, aktualnej dacie, punkcie rejestracji, z poziomu którego modyfikowany jest element, domyślnej ścieżce dostępnej dla elementu, oraz informacji o ostatniej ścieżce, jaką przebył element.

Identyfikatory obiektów – zawiera ID wszystkich zdefiniowanych w bazie procesów, obiegów, typów formularzy, kroków, ścieżek przejścia oraz atrybutów.

Sygnatura – zawiera elementy pomagające w definiowaniu sygnatury, takie jak automatyczna numeracja w różnych przedziałach czasowych lub w kontekście procesu czy typu formularza.

Szablon e-mail – obejmuje zmienne, które mogą być dodane do szablonu wysyłanych wiadomości e-mail.

Operacje – ma zastosowanie tylko do kolumn wyliczanych w listach pozycji. Zawiera listę dostępnych operatorów oraz pola z aktualnej listy pozycji, które mogą zostać użyte do przeprowadzenia wyliczeń.

Lista obsługiwanych zmiennych

{ID} {nazwa} {WFD_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFElements”. Jeśli pole ma wartość „NULL”, to zwracany jest pusty tekst.
{DTYPE_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFDocTypes” dla typu formularza. Jeśli pole ma wartość „NULL”, to zwracany jest pusty tekst.
{SDTYPE_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFDocTypes” dla podtypu formularza. Jeśli pole ma wartość „NULL” lub nie określono jego podtypu, to zwracany jest pusty tekst.
{STP_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFSteps”. Jeśli pole ma wartość „NULL”, to zwracany jest pusty tekst.
{DEF_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFDefinitions”. Jeśli pole ma wartość „NULL”, to zwracany jest pusty tekst.
{WF_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli workflows. Jeśli pole ma wartość „NULL”, to zwracany jest pusty tekst.

{I:ID} {I:nazwa} {I:WFD_nazwa} {I:DTYPE_nazwa} {I:DEF_nazwa} – wartość w polu, ale w przypadku pól wyboru ze znakiem „#”, wartość przed „#”.
{N:ID} {N:nazwa} {N:WFD_nazwa} {N:DTYPE_nazwa} {N:DEF_nazwa} – wartość w polu, ale w przypadku pól wyboru ze znakiem „#”, wartość po „#”.
{U:ID} {U:nazwa} {U:WFD_nazwa} – adres w polu typu hiperłącze.
{S:ID} {S:nazwa} {S:DET_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”, dostępna tylko w polach wyboru i elementach podrzędnych (nie obsługiwana w drzewie wyboru).
{SI:ID} {SI:nazwa} {SI:DET_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”, dostępna jak wyżej, ale w przypadku pól wyboru zwraca ID, czyli część przed znakiem „#”.
{SN:ID} {SN:nazwa} {SN:DET_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”, dostępna jak wyżej, ale w przypadku pól wyboru zwraca nazwę wyświetlaną, czyli część po znaku „#”.

{FD:ID} – wartość atrybutu liczbowego rozdzielona kropką.
{FC:ID} – wartość atrybutu liczbowego rozdzielona przecinkiem.
{L:ID} – wartość lokalizowana atrybutu – jej wartość jest ustawiania w zależności od języka przeglądarki.
{SL:ID} – wartość lokalizowana kolumny Listy pozycji – jej wartość jest ustawiania w zależności od języka przeglądarki.
{SFD:ID} – wartość liczbowa w kolumnie z tabeli „WFElementDetails” rozdzielona kropką.
{SFC:ID} – wartość liczbowa w kolumnie z tabeli „WFElementDetails” rozdzielona przecinkiem.

{INV:ID} {INV:nazwa} {INV:WFD_Nazwa} – data z tabeli „WFElements”. W kulturze invariant culture.
{UTZ:ID} {UTZ:nazwa} {UTZ:WFD_Nazwa} – data z tabeli „WFElements”. W strefie czasowej użytkownika.
{UTZL:ID} {UTZ:nazwa} {UTZ:WFD_Nazwa} – data z tabeli „WFElements”. W strefie czasowej użytkownika w formacie specyficznym dla jego kultury.
{SINV:ID} {SINV:nazwa} {SINV:WFD_Nazwa} – data z tabeli „WFElementDetails”. W kulturze invariant culture.
{SUTZ:ID} {SUTZ:nazwa} {SUTZ:WFD_Nazwa} – data z tabeli „WFElementDetails”. W strefie czasowej użytkownika.
{SUTZL:ID} {SUTZL:nazwa} {SUTZL:WFD_Nazwa} – data z tabeli „WFElementDetails”. W strefie czasowej użytkownika w formacie specyficznym dla jego kultury.

{UTZDY:ID} {UTZDY:nazwa} {UTZDY:WFD_nazwa} – rok pobrany z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{UTZDM:ID} {UTZDM:nazwa} {UTZDM:WFD_nazwa} – numer miesiąca pobrany z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{UTZDD:ID} {UTZDD:nazwa} {UTZDD:WFD_nazwa} – numer dnia w miesiącu pobrany z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{UTZDH:ID} {UTZDH:nazwa} {UTZDH:WFD_nazwa} – godzina pobrana z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{UTZDMin:ID} {UTZDMin:nazwa} {UTZDMin:WFD_nazwa} – minuta pobrana z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{UTZDSec:ID} {UTZDSec:nazwa} {UTZDSec:WFD_nazwa} – sekunda pobrana z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.

{DY:ID} {DY:nazwa} {DY:WFD_nazwa} – rok pobrany z daty w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{DM:ID} {DM:nazwa} {DM:WFD_nazwa} – numer miesiąca pobrany z daty w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{DD:ID} {DD:nazwa} {DD:WFD_nazwa} – numer dnia w miesiącu pobrany z daty w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{DH:ID} {DH:nazwa} {DH:WFD_nazwa} – godzina pobrana z daty w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{DMin:ID} {DMin:nazwa} {DMin:WFD_nazwa} – minuta pobrana z daty w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{DSec:ID} {DSec:nazwa} {DSec:WFD_nazwa} – sekunda pobrana z daty w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.

{SUTZDY:ID} {SUTZDY:nazwa} {SUTZDY:WFD_nazwa} – rok pobrany z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SUTZDM:ID} {SUTZDM:nazwa} {SUTZDM:WFD_nazwa} – numer miesiąca pobrany z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SUTZDD:ID} {SUTZDD:nazwa} {SUTZDD:WFD_nazwa} – numer dnia w miesiącu pobrany z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SUTZDH:ID} {SUTZDH:nazwa} {SUTZDH:WFD_nazwa} – godzina pobrana z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SUTZDMin:ID} {SUTZDMin:nazwa} {SUTZDMin:WFD_nazwa} – minuta pobrana z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SUTZDSec:ID} {SUTZDSec:nazwa} {SUTZDSec:WFD_nazwa} – sekunda pobrana z daty w strefie czasowej użytkownika w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.

{SDY:ID} {SDY:nazwa} {SDY:WFD_nazwa} – rok pobrany z daty w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SDM:ID} {SDM:nazwa} {SDM:WFD_nazwa} – numer miesiąca pobrany z daty w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SDD:ID} {SDD:nazwa} {SDD:WFD_nazwa} – numer dnia w miesiącu pobrany z daty w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SDH:ID} {SDH:nazwa} {SDH:WFD_nazwa} – godzina pobrana z daty w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SDMin:ID} {SDMin:nazwa} {SDMin:WFD_nazwa} – minuta pobrana z daty w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.
{SDSec:ID} {SDSec:nazwa} {SDSec:WFD_nazwa} – sekunda pobrana z daty w kolumnie z tabeli „WFElementDetails”. W przypadku kolumn Listy pozycji innych niż Data i godzina zwracana jest pusta wartość.

{PM:ID} {PM:nazwa} {PM:WFD_nazwa} – adres e-mail osoby w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Osoba lub grupa zwracana jest pusta wartość.
{UMI:ID} {UMI:nazwa} {UMI:WFD_nazwa} – login przełożonego osoby w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Osoba lub grupa zwracana jest pusta wartość.
{UMN:ID} {UMN:nazwa} {UMN:WFD_nazwa} – nazwa wyświetlana przełożonego osoby w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Osoba lub grupa zwracana jest pusta wartość.
{UM:ID} {UM:nazwa} {UM:WFD_nazwa} – przełożony osoby w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Osoba lub grupa zwracana jest pusta wartość. Wartość zwracana jest w formacie login#nazwa wyświetlana.
{UMM:ID} {UMM:nazwa} {UMM:WFD_nazwa} – adres e-mail przełożonego osoby w kolumnie z tabeli „WFElements”. W przypadku atrybutów innych niż Osoba lub grupa zwracana jest pusta wartość.

{R:nazwa} – wartość parametru podanego w zapytaniu. Wartości z zapytania nie są obsługiwane w akcjach (wyjątkiem jest akcja Odsyłacz), ani podczas generowania dokumentów i wydruków (HTML, .pdf, .docx).
{AD:nazwa} – wartość parametru z profilu użytkownika w Active Directory. Parametry z Active Directory są obsługiwane wszędzie tam, gdzie tagi. Wielkość znaków w nazwie parametru nie jest istotna.
{MOSS:nazwa} – wartość parametru z profilu użytkownika w MOSS. Parametry te są dostępne wszędzie tam, gdzie obsługiwane są tagi. Wielkość liter w nazwie parametru nie ma znaczenia. W przypadku próby użycia zmiennej na WSS, zwrócona zostanie pusta fraza.
{WSS:nazwa} – wartość parametru z profilu użytkownika w liście użytkowników WSS. Parametry te są dostępne wszędzie tam, gdzie obsługiwane są wąsy. Wielkość liter w nazwie parametru nie ma znaczenia.

{WFCONCOL:ID} – zwraca nazwę kolumny atrybutu w bazie danych o podanym ID.
{WFCOMMENT:ID} – zwraca zawartość atrybutu tekstowego w trybie dopisywania o ID podanym po dwukropku. W przypadku wskazania ID pola innego niż tekstowe w trybie dopisywania zwrócona zostanie wartość „NULL”.
{WFLASTCOMMENT_AUTHOR:ID} – zwraca autora ostatniego komentarza atrybutu tekstowego w trybie dopisywania o ID podanym po dwukropku. W przypadku wskazania ID pola innego niż tekstowe w trybie dopisywania zwrócona zostanie wartość „NULL”.
{WFLASTCOMMENT_DATE:ID} – zwraca datę ostatniego komentarza atrybutu tekstowego w trybie dopisywania o ID podanym po dwukropku. W przypadku wskazania ID pola innego niż tekstowe w trybie dopisywania zwrócona zostanie wartość „NULL”.
{WFLASTCOMMENT_TEXT:ID} – zwraca tekst ostatniego komentarza atrybutu tekstowego w trybie dopisywania o ID podanym po dwukropku. W przypadku wskazania ID pola innego niż tekstowe w trybie dopisywania zwrócona zostanie wartość „NULL”.
{SQLSELECT:ID:ColName} – zwraca wartość kolumny z atrybutu typu Wiersz danych o podanym ID. W przypadku wskazania ID atrybutu innego niż Wiersz danych zwrócona zostanie wartość „NULL”.

{ISMOBILE} – sprawdza, czy formularz wyświetlany jest na urządzeniu mobilnym. Zwraca wartość „True”, jeżeli jest to urządzenie mobilne, w przeciwnym wypadku zwraca „False”.

{EGV:ID} – wartość stałej globalnej o podanym ID.
{EPV:ID} – wartość stałej procesowej o podanym ID.

informacja

Sposób zastępowania fragmentu zmiennej {ID}, {nazwa}, {WFD_nazwa} zależy od miejsca w systemie, w którym zmienna jest używana. Domyślnie zwracana jest cała zawartość pola z bazy danych. W niektórych miejscach są one formatowane w sposób następujący:

  • w przypadku pól typu DateTime, zwracana jest skrócona postać daty (ToShortDateString()),
  • w przypadku pól zawierających znak „#” zwracany jest tekst znajdujący się za znakiem „#” (Nazwa),

Akcje, w przypadku których zastosowano to formatowanie:

Dla poniższych zmiennych obsługiwane są przedrostki I: oraz N: np. {I:CURRENTUSER}:

{CURRENTUSER} – login i nazwa wyświetlana aktualnego użytkownika (oddzielone znakiem „#”).
{USERMANAGERFULL} – login i nazwa wyświetlana przełożonego aktualnego użytkownika (oddzielone znakiem „#”).
{USERMANAGERe-mail} – adres e-mail przełożonego aktualnego użytkownika.
{USERPHONE} – telefon aktualnego użytkownika.
{USERMOBILE} – telefon komórkowy aktualnego użytkownika.
{USERMAIL} – adres e-mail aktualnego użytkownika.
{USERIP} – adres IP komputera aktualnie zalogowanego użytkownika (pobierane z zapytania, jeśli zapytanie nie jest dostępne, zwracana jest pusta wartość).
{USERLAN} – język aktualnie zalogowanego użytkownika.
{WFDAKRONIM} – akronim procesu. Zmienna archiwalna, zastąpiona przez: {DEF_Acronym}.
{WFDTYPEAKRONIM} – akronim typu formularza. Zmienna archiwalna, zastąpiona przez: {DTYPE_Acronym}.
{WFDIDD} – ID elementu (nieformatowana w akcji enxtensionLabelFormat).
{WFDUPDATEDBY} – login i nazwa ostatniego modyfikującego.
{SIGNATURE1} – sygnatura, format 1.
{SIGNATURE2} – sygnatura, format 2.
{BARCODE1D} – zwraca ciąg znaków.
{BARCODE2D} – zwraca ciąg znaków.
{AUTORe-mail} – adres e-mail autora elementu.
{WFD_CreatedBy} – login i nazwa autora elementu.
{AUTHOR} – login autora elementu (bez informacji o domenie).
{ASSIGNEDPERSONFULL} – loginy i nazwy wyświetlane użytkowników przypisanych do elementu (login1#nazwa1;login2#nazwa2).
{ASSIGNEDPERSONDWFULL} – loginy i nazwy wyświetlane użytkowników przypisanych DW (login1#nazwa1;login2#nazwa2).
{COM_ID} – ID organizacji powiązanej z elementem.
{COM_CODE} – kod organizacji powiązanej z elementem.
{COM_NAME} – nazwa organizacji powiązanej z elementem.
{COM_DESCRIPTION} – opis organizacji powiązanej z elementem.
{COM_FULLNAME1} – pierwsza linia pełnej nazwy organizacji powiązanej z elementem.
{COM_FULLNAME2} – druga linia pełnej nazwy organizacji powiązanej z elementem.
{COM_ADDRES1} – pierwsza linia adresu organizacji powiązanej z elementem.
{COM_ADDRES2} – druga linia adresu organizacji powiązanej z elementem.
{COM_ADDRES3} – trzecia linia adresu organizacji powiązanej z elementem.
{COM_LOGOURL} – adres do logo organizacji powiązanej z elementem.
{COM_NIP} – NIP organizacji powiązanej z elementem.
{COM_PHONE} – telefon do organizacji powiązanej z elementem.
{DEFAULTPATH} – identyfikator ścieżki domyślnej.
{PROS} – pobiera punkt rejestracji w formacie ID#nazwa na podstawie osoby należącej do punktu rejestracji.
{PRIP} – pobiera punkt rejestracji w formacie ID#nazwa na podstawie IP lub nazwy komputera zdefiniowanego w punkcie rejestracji.
{CURRENT_PATH} – pobiera aktualną ścieżkę przejścia. Dostępny w warunku wykonania akcji.

{DATECURRENT} – bieżąca data w formacie yyyy-MM-dd (z oznaczeniem godziny w formacie 00:00:00).
{LDATECURRENT} – bieżąca data w formacie MM/dd/yyyy (w oparciu o ustawienia przeglądarki).
{ISODATECURRENT} – bieżąca data w formacie yyyy-MM-ddTHH:mm (ISO).
{UTZDATECURRENT} – bieżąca data w formacie yyyy-MM-dd (ISO).
{CURRENTDATE} – bieżąca data w formacie yyyy-MM-dd (ISO).
{UTZCURRENTDATE} – bieżąca data w formacie yyyy-MM-dd (ISO).
{CURRENTDATETIME} – bieżąca data i czas w formacie yyyy-MM-dd HH:mm.
{UTZCURRENTDATETIME} – bieżąca data i czas w formacie yyyy-MM-dd HH:mm.

Zmienne archiwalne

{USERLOGIN}, {USERLOGINNAME} – login aktualnego użytkownika; zastąpiona przez: {I:CURRENTUSER}.
{USERNAME} – nazwa aktualnego użytkownika; zastąpiona przez: {N:CURRENTUSER}.
{USERMANAGER} – login przełożonego aktualnego użytkownika; zastąpiona przez: {I:USERMANAGERFULL}.
{EAN} – kod HTML z kodem kreskowym elementu; zastąpiona przez: {BARCODE1D}.
{EAN2} – kod HTML z kodem kreskowym 2D elementu; zastąpiona przez: {BARCODE2D}.
{AUTOR} – login autora elementu; zastąpiona przez: {I:WFD_CreatedBy}.
{ASSIGNEDPERSON} – login osoby przypisanej do elementu; zastąpiona przez: {I:ASSIGNEDPERSONFULL}.
{ASSIGNEDPERSONNAME} – nazwa osoby przypisanej do elementu; zastąpiona przez: {N:ASSIGNEDPERSONFULL}.
{ASSIGNEDPERSONDW} – login osoby przypisanej DW do elementu; zastąpiona przez: {I:ASSIGNEDPERSONDWFULL}.
{ASSIGNEDPERSONDWNAME} – nazwa osoby przypisanej DW do elementu; zastąpiona przez: {N:ASSIGNEDPERSONDWFULL}.

uwaga

Zmienne archiwalne są nadal obsługiwane, ale zaleca się użycie ich nowszych odpowiedników.

Zmienne specjalne

Są to zmienne dostępne jedynie w wybranych miejscach systemu.

Identyfikatory obiektów

{PH:ID} – zwraca ID podanej ścieżki przejścia.
{DT:ID} – zwraca ID podanego typu formularza.
{DF:ID} – zwraca ID podanego procesu.
{WF:ID} – zwraca ID podanego obiegu.
{ST:ID} – zwraca ID podanego kroku.
{WFCON:ID} – zwraca ID podanego atrybutu.
{COM:ID} – zwraca ID podanejorganizacji.
{DS:ID} – zwraca ID podanego źródła danych.

Definicja sygnatury

{NUMBER} – numeracja ciągła.
{NUMBER:liczba} – numeracja ciągła (dopełniana do długości określonej liczbą całkowitą – maks. 20).
{NUMBERINYEAR} – numeracja w roku bieżącym.
{NUMBERINYEAR:liczba} – numeracja w roku bieżącym (dopełniana do długości określonej liczbą całkowitą – maks. 20).
{NUMBERINMONTH} – numeracja miesięczna w roku bieżącym.
{NUMBERINMONTH:liczba} – numeracja miesięczna w roku bieżącym (dopełniana do długości określonej liczbą całkowitą – maks. 20).
{NUMBERINMONTHANDLOGIN} – numeracja miesięczna w roku i loginie.
{NUMBERINMONTHANDLOGIN:liczba} – numeracja miesięczna w roku i loginie (dopełniana do długości określonej liczbą całkowitą – maks. 20).
{NIY:ID} {NIY:nazwa} {NIY:WFD_nazwa} – numeracja w roku z podanego atrybutu.
{NIY:ID: liczba} {NIY:nazwa: liczba} {NIY:WFD_nazwa:liczba} – numeracja w roku z podanego atrybutu (dopełniana do długości określonej liczbą całkowitą – maks. 20).
{NIM:ID} {NIM:nazwa} {NIM:WFD_nazwa} – numeracja miesięczna w roku z podanego atrybutu.
{NIM:ID: liczba} {NIM:nazwa: liczba} {NIM:WFD_nazwa: liczba} – numeracja miesięczna w roku z podanego atrybutu (dopełniana do długości określonej liczbą całkowitą – maks. 20).
{WFDID} – ID elementu – przed tym tagiem musi zostać użyty tag numeracji (np. {NUMBER}).
{YEAR} – aktualny rok.
{MONTH} – aktualny miesiąc.
{LOGIN} – login użytkownika.
{DEF_ID} – ID procesu.
{DEF_Name} – nazwa procesu.
{DEF_Acronym} – akronim procesu.
{DEF_Description} – opis procesu.
{DTYPE_ID} – ID typu formularza.
{DTYPE_Name} – nazwa typu formularza.
{DTYPE_Acronym} – akronim typu formularza.
{DTYPE_Description} – opis typu formularza.
{STP_ID} – ID kroku.
{STP_Name} – nazwa kroku.
{STP_Description} – opis kroku.
{WF_ID} – ID obiegu elementów.
{WF_Name} – nazwa obiegu elementów.
{WF_Description} – opis obiegu elementów.
{WFCOMMENT} – wszystkie komentarze do elementu sformatowane w postaci „autor (data): treść;”.
{WFLASTCOMMENT_AUTHOR} – autor ostatniego komentarza.
{WFLASTCOMMENT_DATE} – data ostatniego komentarza.
{WFLASTCOMMENT_TEXT} – treść ostatniego komentarza.

Akcja Wydruk kodu kreskowego

{WFD_ID} – ID elementu jako liczba 10-cyfrowa (np. 0000000012).
{nazwa}, {WFD_nazwa} – wartość w kolumnie z tabeli „WFElements” : pola zawierające znak „#” zwracają tekst po „#” (Nazwę) i usuwane są z nich polskie znaki.

Akcja Wyślij konfigurowalny e-mail

{e-mailLINKPATHS} – sodaje do treści wiadomości linki pozwalające przejść każdą z widocznych na kroku ścieżek przejścia.
{BTN:ID} – dodaje do treści wiadomości link pozwalający przejść ścieżką o podanym ID.

Sterowanie obiegiem: Branch

{NEXTSTEP} – ID kolejnego kroku.
{PH:ID} – zwraca ID wskazanej w nim ścieżki przejścia.

Akcje wydruku HTML i PDF

Zmienne wykorzystywane w generowanym szablonie HTML lub PDF: Tworzenie szablonów HTML i PDF.

Statusy Elementów

{WSTSINPROGRESS} – trwający.
{WSTSPOSFINISHED} – pozytywnie zakończony.
{WSTSNEGFINISHED} – negatywnie zakończony.