Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Źródła BPS

Źródło BPS pozwala skonfigurować źródło danych, które zwraca elementy obiegu zawarte w głównej bazie zawartości WEBCON BPS. Konfiguracja źródła BPS jest zbliżona do konfiguracji raportów.

informacja

Przykładową konfigurację źródła danych zaprezentowano w dostępnym w języku angielskim nagraniu wideo.

InternalBPSView_screen.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od 0, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych wprowadzona przez użytkownika.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce skąd pobierane są dane.

6. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

7. Dostęp do danych w kontekście konta systemowego

Zaznaczenie przycisku wyboru powoduje wyświetlanie użytkownikowi wszystkich danych zawartych w źródle. W przypadku odznaczenia przycisku aktualny użytkownik widzi wyłącznie dane, do których posiada uprawnienia.

8. Nazwa kolumny

Lista wypełniana automatycznie na podstawie konfiguracji wprowadzonej w zakładce Konfiguracja.

Dane ze Źródła BPS mogą być zwracane w kilku formatach, np.:

  • kroki zwracane są w formatach Nazwa kroku oraz Nazwa kroku (ID);
  • pola wyboru zwracane są w formatach Nazwa pola, Nazwa pola (ID) oraz Nazwa pola (format BPS), tj. ID#Nazwa.

Format Nazwa (ID) jest przydatny przy tworzeniu reguł, ponieważ numer ID nigdy ulega zmianie. Z kolei zmiana nazwy spowodowałby konieczność zaktualizowania reguł, w których taką nazwę wpisano.
Zapis Nazwa (format BPS) jest używany do konfiguracji w niektórych miejscach Designer Studio.

Gdy jako źródło danych atrybutu typu Pole wyboru ustawione zostanie Źródło BPS, w konfiguracji zaawansowanej dostępna staje się dodatkowa kolumna pozwalającą utworzyć link do miejsca, z którego zaczerpnięto dane.

Pola systemowe WFD_ID oraz Sygnatura są wyszarzone, ponieważ kolumny te należą do źródła danych.

9. Test

Testowanie źródła danych – zwrócone zostaną wyniki testu. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat.