Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Przesuń obieg (SQL)

Akcja umożliwia przesunięcie jednocześnie wielu obiegów do kolejnego kroku.
Jej konfiguracja została podzielona na dwie zakładki: Parametry i Dane.

Parametry

Zakładka służy do konfiguracji podstawowych parametrów określających sposób działania akcji.

Przesuń obieg Parametry

1. Ścieżka

Ścieżka, którą mają przejść wszystkie przesuwane obiegi elementów. Można wybrać Ścieżkę domyślną lub ścieżki Ustawiane dynamicznie, dzięki czemu obieg przejdzie dowolną ścieżką, której ID wprowadzono poniżej.

2. Administracyjne zakończenie zadań

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że przy przesunięciu obiegu do kolejnego kroku system wymusi zakończenie wszystkich zadań.

3. Przerywanie działania akcji po błędzie przesuwania elementu

Akcja zatrzymuje się w momencie wystąpienia pierwszego błędu, przesuwając element workflow do następnego kroku. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, akcja będzie wykonywana pomimo błędów. Informacje o błędach są dostępne w dzienniku zdarzeń lub historii.

4. Sprawdzaj czy aktualny użytkownik ma prawo przesuwania elementu workflow

Określa, czy system ma sprawdzać uprawnienia zalogowanego użytkownika do przesuwania elementu workflow.

5. Wymuszenie zakończenia ewidencji użytkownika

W przypadku rozpoczęcia edycji elementu wyewidencjonowanego przez innego użytkownika, zaznaczenie tej opcji spowoduje odebranie mu możliwości edycji oraz wykonanie akcji. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, akcja nie zostanie wykonana ze względu na edycję elementu.

6. Nadpisz modyfikującego element workflow

Określa, czy osoba modyfikująca elementy przesuwanych podobiegów może być nadpisana przez wartość podaną w polu Modyfikujący.

7. Przypisywanie dodatkowych zadań

Pozwala wprowadzić dane osób, którym przydzielone zostaną dodatkowe zadania poza tymi, które zdefiniowano na przesuwanych podobiegach.

8. Komentarz

Komentarz do wykonywanej akcji.

9. Edytor zmiennych

Dynamicznie zbudowane drzewo wszystkich zmiennych dostępnych w bieżącej lokalizacji Designer Studio. Informacje o tym, jak działają zmienne w WEBCON BPS oraz listę zmiennych można znaleźć [tutaj]](../../../Variables/Variables.md).

Dane

Zakładka umożliwiająca zdefiniowanie właściwości Źródła danych i zapytania SQL.

Przesuń obieg Dane

1. Źródło danych

Źródło danych, z którego lub w kontekście którego zostaną pobrane wartości.

2. Zapytanie zwracające dane

Zapytanie powinno zwrócić kolumny, których nazwy będą takie jak nazwy atrybutów. W źródle danych powinna znajdować się kolumna „WFD_ID”.

uwaga

Akcja nie powinna oddziaływać na element workflow, który ją wywołał.

Dodatkowo możliwe jest zwrócenie kolumn takich jak:

  • PATH_ID – identyfikator ścieżki,
  • ADM_FINISHTASKS – administracyjne zakończenie zadań,
  • CHECK_PERM – określa, czy mają zostać sprawdzane uprawnienia aktualnego użytkownika do edycji elementu workflow,
  • OVERRIDEN_MODIFIER – nadpisanie osoby modyfikujący element workflow.

Zwrócenie jednej z powyższych kolumn spowoduje nadpisanie odpowiedniego parametru w przesuwanym elemencie workflow.

Przykład
select 'a' as WFD_AttText1

3. Źródło danych filtru

Źródło danych Zapytania filtrującego, z którego lub w kontekście którego zostaną pobrane wartości.

4. Zapytanie filtrujące

Zapytanie jest wykonywane dla każdego wiersza zwróconego ze źródła danych przesuwanego elementu workflow. Jeśli zapytanie zwróci wartość "1" lub "True" w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza, element zostanie przesunięty do następnego kroku.

Przykład

W zapytaniu można dodatkowo uwzględnić wartości wiersza danych. W tym celu należy użyć tagu ##col1##, gdzie „col1” to nazwa kolumny wiersza danych.

Przykładowe zapytanie:

if('##col1##'='a') select 1
informacja

Dodatkowe informacje konfiguracyjne oraz przykład użycia akcji można znaleźć TUTAJ.